Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę niszczarki biurowej.

I. Opis przedmiotu i  zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka niszczarki biurowej KOBRA 310 TS-AF C2 1,9x15mm z systemem automatycznego oliwienia noży tnących (1 szt.).
  2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.
  3. Gwarancja: gwarancja producenta.
  4. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
  5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do czterech dni.
  6. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.
  7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć specyfikacje techniczne oferowanego urządzenia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarki biurowej”.

Oferty należy składać do dnia 10.03.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

Formularz Oferty

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-03-03)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-03-03 15:47:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-03-03 15:50:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki