Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 19 lutego 2014r.

 

I. INFORMCJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami,  do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy na  rok 2014.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego;
  2.  kalkulację kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3.  jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  4. wkład własny organizacji  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy   i pracy społecznej członków;
  6. ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych  na ten cel środków.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej)  należy składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną na adres lidia.runo@ostrowmaz.pl  do dnia 10 marca   2014 roku.

 

Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta

/-/  Danuta Janusz

Wytworzył:
Danuta Janusz
(2014-03-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-03-04 13:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-03-04 13:45:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki