Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę i zakup przedłużenia licencji ESET NOD32 BE SUITE.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przedłużenia licencji ESET NOD32 BE SUITE - wersja dla 75 użytkowników (w tym maksymalnie serwerów: 7).
  2. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do czterech dni.
  4. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.
  5. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup przedłużenia licencji ESET NOD32 BE SUITE”.

Oferty należy składać do dnia 14.03.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Formularz Oferty

 


 

WYJAŚNIENIE ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. W zaproszeniu do składania ofert w sekcji I ust. 1 mowa o przedłużeniu licencji ESET NOD32 BE SUITE na okres 2 lat.

2. W sekcji III zmienia się termin składania ofert na 18.03.2014r. do godz. 11.00.

3. W sekcji IV zmienia się termin otwarcia ofert na 18.03.2014r., godz. 11.15.

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-03-07)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-03-07 14:41:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-03-10 10:11:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki