Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usunięcie 18 drzew z pasów drogowych i terenów zieleni będących własnością Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince 18 drzew z pasów drogowych i terenów zieleni będących własnością Miasta Ostrów Mazowiecka:
 1. Skwer zieleni w pasie drogowym ul. Szkoły Podchorążych (skrzyżowanie z ul. Sikorskiego) – (mierzony na wysokości 130 cm)  - 3 świerki pospolite o obwodach pni 180 cm, 150 cm, 198 cm
 2. Pas drogowy ul. Armii Krajowej –  1 wiąz  pospolity  o obwodzie pnia 152 cm (mierzony na wysokości 130 cm
 3. Pas drogowy ul. Wileńska – 4 wiązów pospolitych  o obwodach pni 147 cm, 140 cm, 136 cm, 143 cm, 143 cm, (mierzone na wysokości 130 cm)
 4. Pas drogowy ul. Kolarska – 4 świerki pospolite o obwodach pni 52 cm, 66 cm, 65 cm, 67 cm  (mierzone na wysokości 130 cm),
 5. Pas drogowy ul. Parcelacyjna – 1 robinia akacjowa o obwodzie pnia 138 cm (mierzony na wysokości 130 cm),
 6. Pas drogowy ul. Lipowa -  1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 207 cm (mierzony na wysokości 130 cm
 7. Pas drogowy ul. Sikorskiego – 1 klon pospolity 88 cm (mierzony na wysokości 130 cm) ,
 8. Pas drogowy ul. Wrzosowej – 2 sosny o obwodach pni 62 cm, 104 cm (mierzone na wysokości 130 cm,
 9. Pas drogowy drogi wewnętrznej przy ul. Piłsudskiego – 1 brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 46 cm
 1. Zakres prac obejmuje: wycinkę drzew do poziomu ziemi oraz oczyszczenie terenu po wycince z liści, gałęzi i resztek.
 2. Zamawiający sprzeda Wykonawcy pozyskane z wycinki drewno w cenie 63,24 zł brutto za m3 drewna (zgodnie z cennikiem Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka). Liczba metrów sześciennych pozyskanego przez Wykonawcę drzewa będzie oszacowana w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z oszacowania drewna zostanie spisany protokół. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 3. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2014 roku.
 4. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 5. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na usunięcie 18 drzew z pasów drogowych i terenów zieleni”.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie
Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-03-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-03-12 10:07:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-03-12 10:11:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki