O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14 marca 2014 r. wpłynął wniosek Janusza i Krystyny Pawłowskich zam. ul. Parcelacyjna 8 w Ostrowi Mazowieckiej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego  budowie placu składowego i wystawowego wyrobów metalowych, w obszarze nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2200/17
i 2200/18 położonej przy ul. Różańskiej 45  w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Zawiadamia się, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska, w pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zgodnie z art 49 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Załącznik:

Wersja elektroniczna karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.

Wytworzył:
Danuta Janusz
(2014-03-20)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-03-20 11:59:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-03-20 12:06:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki