Ostrów Mazowiecka 25 marca 2014r.

 

Zawiadamiam, że LIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 r. / środa / o godz. 1300 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Szczegółowa informacja o realizacji inwestycji.
 6. Analiza stanu technicznego dróg w mieście.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 1578 o pow. 1283m2.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o pow. 0,0586 ha.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Ostrów Mazowiecka.
 15. Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miasta za 2013r. Sprawozdania zostaną sporządzone na posiedzeniach Komisji
 16. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 19. Zakończenie obrad.

Protokół z LII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 

 Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załączniki:

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023.

ad 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.

ad 10. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 1578 o pow. 1283m2.

ad 11. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o pow. 0,0586 ha.

ad 12. Projekt chwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

ad 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka.

ad 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Ostrów Mazowiecka.

Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2014-03-25)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-03-26 07:50:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-03-26 09:45:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki