Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych oraz wykaszanie traw i chwastów rosnących w pasach drogowych i terenach będących własnością miasta.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:

1) Obkoszenie skarp wiaduktów znajdujących się przy ul. Sielskiej, Sikorskiego oraz Armii Krajowej z porastających traw oraz chwastów:

1

Wiadukt Sikorskiego

6967 m²

2

Wiadukt Sielska

4119 m²

3

Wiadukt Armii Krajowej

8266 m²

2) Obkoszenie rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe do rzeki Grzybówki:

1

Od obwodnicy

2350 mb.

19975 m2

2

Od ul. Dubois do ul. Bielskiej

280 mb.

2380 m2

3

Od rzeki Grzybówki do ul. Małkińskiej

1198 mb.

10183 m2

4

Rzeka Grzybówka

1620 mb.

13770 m2

 

 • Do obowiązków Wykonawcy należy:

a. dwukrotne wycięcie i usunięcie traw i chwastów: I koszenie w maju 2014r.,  II koszenie w sierpniu 2014r. (metr bieżący obejmuje wykoszenie rowu i korony skarpy na szerokości około 1 metra z każdej strony).

UWAGA!!: terminy prac mogą być przesunięte w zależności od aury w danym miesiącu, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.

b. usunięcie innych zanieczyszczeń i odpadów znajdujących się na terenach.

 • Termin wykonania poszczególnych prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta.

Część II:

Wykoszenie traw oraz chwastów rosnących w pasach drogowych ulic miejskich oraz terenów będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka, w następujących miejscach:

L.p.

ulica

powierzchnia

1

Mieszka

50 m²

2

Reja

500 m²

3

Gierymskiego

50 m²

4

Harcerska

10 m²

5

Jagiellońska -  Okrzei

200 m²

6

Ogrodowa

400 m²

7

Teren nad rowem melioracyjnym

1,5 ha

8

 Skłodowskiej Curie

200 m²

9

Wojska Polskiego od Różańskiej

1600 m²

10

Brokowska

4500 m²

11

Teren za Lidlem

2000 m²

12

Teren za Urzędem Skarbowym

4100 m²

13

Konopnickiej

40 m²

14

Reymonta

60 m²

15

Wołodyjowskiego

1200 m²

16

Dolna

1000 m²

17

Wiejska

100 m²

18

Zagłoby

50 m²

19

Wspólna

200 m²

20

Wodna

250 m²

21

Cmentarna

600 m²

22

Ptasia

400 m²

23

Podstoczysko

20 m²

24

Wójtowska

100 m²

25

Sadowa

200 m²

26

Legionowa

650 m²

27

Sikorskiego

3300 m²

28

Szpitalna

850 m²

29

Pasterska

1400 m²

31

Kossaka

240 m²

32

Trębickiego

560 m²

33

Techników

360 m²

34

Działka miedzy ulica Pocztową i 3 Maja

1030 m²

35

Armii Krajowej

1400 m²

36

Żale

3000 m²

37

Wesoła

750 m²

38

Działka przy ul. Kietlinga. Kiemliczów

720 m²

39

Północna

700 m²

40

Sadowa

300 m²

41

Działka przy ul. Prusa, Jagiellońska, Zwycięzców

190 m²

42

Młyńska

100 m²

43

Kościuszki od Armii Krajowej

100 m²

44

Bielska

1100 m²

45

Bursztynowa

1000 m²

46

Najmoły

280 m2

 • Do obowiązków Wykonawcy należy:

a. dwukrotne wycięcie i usunięcie traw i chwastów: I koszenie w maju 2014r., II koszenie w sierpniu 2014r.

UWAGA!!: terminy prac mogą być przesunięte w zależności od aury w danym miesiącu, po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.

b. usunięcie innych zanieczyszczeń i odpadów znajdujących się na terenach.

 • Termin wykonania poszczególnych prac należy zgłosić co najmniej dwa dni przed wykonaniem usługi pracownikowi Urzędu Miasta.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terenu i ulic w ramach tego samego metrażu.
 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań, dysponować niezbędnym sprzętem oraz posiadać stosowne ubezpieczenie.
 2. Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania danej części zamówienia, a w szczególności koszty: dojazdu do miejsc wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; zatrudnienia osób; zakupu i eksploatacji sprzętu niezbędnego do  dwukrotnego wycięcia i usunięcia traw i chwastów.
 3. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i komunalnych leży po stronie Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka do dnia 31 grudnia sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych i przekazanych w okresie wykonywania przedmiotu umowy odpadów komunalnych i zmieszanych do RIPOK oraz o masie i miejscu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
  1. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  2. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 7. Termin wykonania zamówienia: od maja 2014 do 30 sierpnia 2014r.,
 8. Część wynagrodzenia w wysokości 50% zaoferowanej ceny, zostanie wypłacona Wykonawcy po odbiorze pierwszego etapu prac (I koszenia). Pozostała część  wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze drugiego etapu prac (II koszenia).
 9. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na wybraną lub obie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu podobnych zadań, o posiadaniu niezbędnego sprzętu oraz o posiadanym stosownym ubezpieczeniu. – załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na obkoszenie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych oraz wykaszanie traw i chwastów.”.

Oferty należy składać do dnia  15.04.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.04.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33,  zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Nr 1: Formularz Oferty

Nr 2: Oświadczenie

Nr 3: Mapki

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-04-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-04-08 14:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-04-08 15:00:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki