Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na utrzymanie oraz konserwację mogił i pomników znajdujących się na cmentarzu oraz miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja mogił i pomników znajdujących się na cmentarzu oraz miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Wykaz miejsc pamięci narodowej do utrzymania:

Cmentarz

1

Wspólna Mogiła Żołnierzy W.P. 1939 roku

2

Pomnik Partyzantów 13 Pułku AK poległych pod Pecynką

3

Wspólna Mogiła Żołnierzy 1920 roku

4

Mogiły Żołnierzy poległych w latach 1918

5

Tablica pomordowanych w latach 1939-1956

6

Tablica i mogiły żołnierzy Armii Krajowej

7

Grobowiec L. Mieczkowskiego

Tereny miasta

1

Ulica 63 Roku – Krzyż Powstańców 1863 roku

2

Ulica Piłsudskiego  - Tablica pamiątkowa Marszałka J. Piłsudskiego

3

Plac K.A. Mazowieckiej - Kamień upamiętniający żołnierzy 18 Pułku Artylerii Lekkiej

4

Ulica E. Orzeszkowej – Kamień upamiętniający Powstańców Styczniowych 1863 roku

5

Ulica 3 Maja – Pomnik K. A. Mazowieckiej

6

Plac Wolności – Obelisk z tablicą pamiątkową

7

Przy Obwodnicy – Tablica upamiętniająca pomordowanych Żydów

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1. odchwaszczanie, pielenie, omiatanie, usuwanie wypalonych zniczy, uschniętych kwiatów, zniszczonych wieńców,
  2. koszenie trawy, przycięcie żywopłotów, uformowanie i utrzymanie zieleni na mogiłach, przy tablicach i pomnikach,
  3. rozstawienie zniczy zakupionych przez Urząd Miasta,
  4.  uzupełnienie ubytków w obrzeżu tablicy przy Dębie na Placu Wolności – materiał po stronie Wykonawcy,
  5. pomalowanie grobowca L. Mieczkowskiego, uzupełnienie zewnętrznych ubytków betonowych – materiał po stronie Wykonawcy,
  6. pomalowanie ogrodzenia Krzyża Powstańców 1863 roku – róg ul. 63 Roku i Warszawskiej,
  7. konserwacja tablic, czyszczenie, zabezpieczenie powierzchni (przed kurzem pleśnią, opadami) ochronną powłoką – materiał po stronie Wykonawcy,
  8. rozłożenie kwiatów (zakupionych przez Urząd Miasta) do dekoracji miejsc pamięci narodowej w dniach świat narodowych t. j. 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada i innych uroczystości,
  9. uzupełnienie kory wokół krzewów przy tablicy pamiątkowej Marszałka Piłsudskiego – materiał po stronie Wykonawcy,
  10. nasadzenie begonii stale kwitnących ( 50 białych i 50 czerwonych)  na Wspólnej Mogile Żołnierzy W.P. 1939 roku,
  11. pielęgnacyjne i formujące cięcia żywopłotów w miejscach pamięci i przy mogiłach utrzymywanych przez miasto.
 2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 3. Zaproponowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
  1. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  2. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 5. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania prac, co do których zgłoszono Wykonawcy zastrzeżenia, uwagi i wyznaczono dodatkowy termin na ich usunięcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia miesięcznego.
 6. Termin wykonania zamówienia: od maja 2014r. do 31 grudnia 2014r.
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 miesiąc wykonywania usługi=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na konserwację mogił i pomników oraz miejsc pamięci narodowej”.

Oferty należy składać do dnia 25.04.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załacznik Nr1: Formularz Oferty

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-04-17)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-04-17 16:13:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-04-17 16:16:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki