Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na remont drewnianych podestów na stawie w Parku nad Stawem przy ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drewnianych podestów na stawie w Parku nad Stawem przy ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Szczegółowy wykaz prac do wykonania:

a. Rozebranie konstrukcji drewnianej, desek, podłużnic i poprzecznic;

b. Wymiana uszkodzonych, spróchniałych elementów:

- podłużnice z modrzewia, 9 x13 cm, nieheblowane o długości do 5,0 m, do konstrukcji nośnej podestów – ok.130 m.b.

- poprzecznice z modrzewia 9 x 9 cm, nieheblowane o długości do 5,0 m, do konstrukcji nośnej podestów na podłużnice –ok. 70 m.b.

c. Wymiana uszkodzonych desek:

- deska ryflowana z modrzewia 4.2/12-25 cm, impregnowana, heblowana i fazowana około 2 m2

d. Montaż wymienionych elementów; przy pomocy  śrub do montażu (wkręty ze stali nierdzewnej z płaskimi główkami), pozostające na wierzchu mocowania i szerokie kołnierze należy wyposażyć w ukośne wykończenia:

- śruby łączące podłużnice z el. U-kształtami – 2 szt. na każdy punkt mocowania

- śruby łączące podłużnice z poprzecznicami – 1 szt. na każdy punkt mocowania

- śruby łączące deski z poprzecznicami z zagłębionym łbem, końcówka krzyżakowa lub torx, 2 szt. na każdy punkt mocowania

Wszystkie elementy drewniane wykonane z modrzewia cienkopiennego, z małą ilością sęków, jakość drewna zgodna z klasa towarową I, bez zwichrowań.

Podłużnice i poprzecznice muszą być wycięte z drewna frezowanego czterostronnie. Żadna część nie może być impregnowana.

Deski muszą być oheblowane i sfazowane  z każdej strony, zatarcia piły należy wygładzić i zaokrąglić. Wystające końcówki kantówek ściąć po skosie. Deski muszą być dwustronnie ryflowane, aby można je było odwrócić. Nie może być żadnych ostrych krawędzi, drzazg i wybitych otworów po sękach.

 1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 2. Zaproponowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
  1. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  2. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 4. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania prac, co do których zgłoszono Wykonawcy zastrzeżenia, uwagi i wyznaczono dodatkowy termin na ich usunięcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia.
 5. Termin wykonania zamówienia: do 15 maja 2014r.
 6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty końcowego odbioru.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na remont drewnianych podestów w Parku nad Stawem”.

Oferty należy składać do dnia 29.04.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załacznik Nr1: Formularz Oferty


25.04.2014r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Informujemy, iż w Zaproszeniu do składania ofert w sekcji I ust. 7 zmienia się termin wykonania zamówienia na dzień 31 maja 2014r..

2. Zmienia się treść Załacznika Nr1 (Formularza Oferty).

3. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

Załącznik: Poprawiony Formularz Oferty

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-04-23)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-04-23 16:16:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-04-25 16:37:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki