Ostrów Mazowiecka, 14 maja  2014 r.

       

Zawiadamiam, że  LV zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / t.j.  z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu  21 maja 2014 r. / środa / o godz. 1300  w Sali Reprezentacyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z LIII i LIV  sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” za 2013r.- Materiały informacyjne do wglądu u członków Komisji OKKFZSSiPP i w Biurze Rady Miasta.
 6. Informacja o funkcjonowaniu  opieki społecznej w mieście. - Materiały informacyjne do wglądu u członków Komisji OKKFZSSPP i w Biurze Rady Miasta.
 7. Szczegółowa informacja o realizacji inwestycji.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie  zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki nr 2214 o pow. 100m2
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Józefa Bema. /Załączniki do projektu uchwały do wglądu u członków KPPBGG i w Biurze Rady Miasta/.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej - /Załączniki do projektu Uchwały do wglądu u członków Komisji OKKFZSSiPP i w Biurze Rady Miasta/.
 13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Zakończenie obrad.

Protokoły z LIII i LIV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do ich treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załączniki:

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

ad 9. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha.

ad 10. Projekt uchwały w sprawie  zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki nr 2214 o pow. 100m2

ad 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Józefa Bema.

ad 12. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2014-05-14)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-05-14 15:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-05-16 11:39:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki