Zapytanie ofertowe 1/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy remontu sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Dyrektor

Szkoły Podstawowej  Nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 04 czerwca 2014 roku, do godziny 14.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej (Pokój nr 1), ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2014 roku, o godzinie 14.15 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy do końca dnia 6 czerwca 2014 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 4 w budynku szkoły położonym przy ulicy Partyzantów 39 w Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (zał. nr 2)

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Wszystkie materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieść na wysypisko.

UWAGA!!! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 14.08.2014

Wszelkie informacje na temat robót można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 29 7452834.

Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Żukowska – sekretarz szkoły.

Kontakt w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski– sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (tel. 29 679-54-43, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl).

Kryterium wyboru oferty:

  1. cena – 100%

Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferty według załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki Nr 1-3  (DOC, PDF)

Wytworzył:
Dorota Ziemczyk
(2014-05-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-05-27 11:11:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-05-27 11:15:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki