KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU A I B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY TYPU A I B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
UL. K.WARCHALSKIEGO 3, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA


1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

a) nazwa stanowiska – GŁÓWNY KSIĘGOWY;
b) wymiar czasu pracy –1/2 ETATU
c) rodzaj umowy- umowa o pracę


2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
d) spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

-posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
e) posiada umiejętność obsługi komputera.


3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
b) posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność;
c) umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programu księgowego i płacowego – preferowana znajomość programu księgowego EUROBUDŻET i PŁATNIK

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) prowadzenie spraw wchodzących w zakres finansowania działalności Domu

2) prowadzenie rachunków budżetowych
3) przekładanie terminowo sprawozdań i rozliczenia dotacji na działalność Domu
4) opracowywanie projektów planów finansowych Domu

5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej
6) analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Domu

7) terminowe realizowanie świadczeń

8) obliczanie i sporządzanie list płac i zasiłków ZUS dla pracowników i zleceniobiorców Środowiskowego Domu Samopomocy w programie System Płace

9) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych w/w pracowników

10) sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów ZUS: zgłoszeniowych, raportów imiennych, deklaracji, raportów miesięcznych

11) ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników

12) prowadzenie akt osobowych pracowników

 

5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Praca w warunkach biurowych, przy własnym stanowisku pracy.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy;
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
e) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe;
f) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) pisemne oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
i) pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku księgowego.

7.W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

8.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres Środowiskowy Dom Samopomocy Typu ,, A i B’’ przy ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,, Nabór na stanowisko głównego księgowego” do dnia 15 grudnia 2014r. do godz. 16.00.( decyduje data faktycznego wpływu do urzędu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


 

Wytworzył:
Katarzyna Kolasińska
(2014-11-27)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-11-27 13:34:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-11-27 13:34:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki