Załącznik do Zarządzenia

Nr 9/2014 z dnia 02.06..2014r

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na wykonanie napraw wanien jacuzzi

w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Trębickiego 10

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

 

 1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 1.  Przedmiot zamówienia:

Wymiana dysz wraz z kompletnym orurowaniem dwóch wanien jacuzzi.

 III. Zakres zamówienia – dotyczy dwóch wanien jacuzzi:

 • Wycięcie rur odpływu oraz dysz ssących.
 • Demontaż orurowania systemów masujących wraz z kompletem dysz
 • Wycięcie uszczelnień silikonowych
 • Demontaż wanien wraz z elementami instalacji elektrycznej oraz instalacji pomiaru jakości wody
 • Wymiana kompletnego orurowania wanien oraz elementów oświetlenia
 • Instalacja wanien oraz podłączenie do systemu
 • Uruchomienie i regulacja
 • Przeprowadzenie testów szczelności układów

Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisani w oparciu o Polskie Normy, zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej.

Z przeprowadzonych prac (oględzin, wymian i prób) należy sporządzić odpowiednie protokoły.

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 1. Prace należy rozpocząć 16 czerwca 2014r. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 2 lipca 2014r.

Warunki płatności

 1. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie podpisanie protokołu odbioru przez zamawiającego.
 2.  Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, vat. Wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (załącznik do Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka.

3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

 1. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 2. Wymagane dokumenty
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta)
  • Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracach instalatorskich na basenach publicznych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny. 2.Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 09.06.2014r do godz. 16:00.
 2.  Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na naprawę wanien jacuzzi w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Trębickiego 10”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2014r w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Warchalskiego 3 w sekretariacie o godz. 10:00.
 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VIII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

1. cena – 100%

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

 

IX. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 029 645 21 49

2. w zakresie formalnym: Anna Jaroszewska tel. 029 645 21 34

X. INNE

1. W zakresie niniejszego zamówienia nie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z dokumentacją techniczną należy uzgodnić termin z osobami wyznaczonymi do kontaktu.


 

Załącznik do regulaminu udzielania zamówień publicznych,

 których wartość nie przekracza  kwoty 30 000 euro

 

Ostrów Maz. dnia 02.06.2014

Znak sprawy: 6/ZC/2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia ofert na: Wymiana dysz wraz z kompletnym orurowaniem dwóch wanien jacuzzi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Przedmiot zamówienia: wymiana dysz wraz z kompletnym orurowaniem dwóch wanien jacuzzi w Centrum Kultury i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 2.07.2014r. Rozpoczęcie prac 16.06.2014r.
 4. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49

Treść oferty:

Nazwa wykonawcy ……………………………………….
Adres wykonawcy …………………………………………
NIP ……………………………………………………………
Regon ……………………………………………………….
Nr rachunku bankowego …………………………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

wymiana dysz wraz z kompletnym orurowaniem dwóch wanien jacuzzi w budynku MOSiR przy ul. Trębickiego 10 za:

Cenę netto.........................zł – słownie złotych......................................................

Podatek VAT.....................zł – słownie złotych........................................................

Cenę brutto.......................zł – słownie złotych.......................................................

 1. Termin realizacji zamówienia …..................................................
 2. Okres gwarancji …................................................................
 3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia............................
 4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
 5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia i w pełni akceptuję wszystkie warunki.

 

 

 …………..................................................

 (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby

                         upoważnionej)

 

Załącznik:

Oświadczenie

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-06-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-06-02 15:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-06-03 10:04:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki