Zapytanie ofertowe 1/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy malowania korytarzy i łazienek uczniowskich oraz remontu łazienki personelu w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gimnazjum Publiczne nr 1

ul. Partyzantów 39

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759-15-20-515, REGON 550719337

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty (zał. nr 1) należy składać osobiście lub listownie do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godziny 14.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej (pok. nr 1), ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku, o godzinie 14.15 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy do końca dnia 18 czerwca 2014 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania korytarzy i łazienek uczniowskich oraz remont łazienki personelu na piętrze w budynku szkoły położonym przy ulicy Partyzantów 39 w Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowy opis prac do wykonania zawarty jest w załączonym przedmiarze – zał. nr 2.

Wzór umowy stanowi zał. nr 3.

Wszystkie materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieść na wysypisko.

UWAGA!!! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 14.08.2014

Wszelkie informacje na temat robót można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 29 7452834.

Osoba upoważniona do kontaktu: Renata Subda – sekretarz szkoły.

Kontakt w sprawach związanych z przedmiarem robót: Wiesława Polak – nadzór budowlany (tel. 502-643-261).

Kontakt w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski– sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (tel. 29 679-54-43, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl).

Kryterium wyboru oferty:

  1. cena – 100%

Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Oferty według załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na malowanie korytarzy i łazienek uczniowskich oraz remont łazienki personelu w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.
  2. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową zawierającą adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP.
  3. Oferta musi zostać opatrzona czytelnym podpisem oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr 1-3  (DOC, PDF)

Wytworzył:
Ewa Subda
(2014-06-05)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-06-05 13:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-06-05 13:31:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki