Załącznik do Zarządzenia

 Nr 10/2014 z dnia 04.06.2014r

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej

w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Trębickiego 10

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

 1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Okresowa kontrola polegająca na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w obiekcie CKiR przy ul. Trębickiego 10. Specyfikacja techniczna znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Zakres zamówienia:
 • Instalacja elektryczna:
 1. Oględziny stanu technicznego instalacji elektrycznej
 2. Oględziny stanu technicznego tablic rozdzielczych wraz z ich obwodami
 3. Oględziny stanu technicznego widocznych części przewodów
 4. Oględziny stanu technicznego oświetlenia terenu
 5. Pomiary:
  • Rezystancji izolacji
  • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Impedancji pętli zwarcia
 • Instalacja piorunochronna:
  1. Oględziny instalacji piorunochronnej części naziemnej
  2. Oględziny i konserwacja połączeń galwanicznych
  3. Stan zwodów
  4. Stan przewodów odprowadzających
  5. Stan elementów mocujących
  6. Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego
 • Inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia.
 1. Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisani w oparciu o Polskie Normy, zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. Z przeprowadzonej kontroli (oględzin, pomiarów i prób) należy sporządzić odpowiednie protokoły.
 3. Protokoły z pomiarów i prób powinny zawierać:
 • Nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu
 • Nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, obwodów i urządzeń
 • Rodzaj pomiarów i prób
 • Nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby
 • Datę wykonania pomiarów i prób
 • Spis użytych przyrządów i ich numery
 • Tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę
 • Dane o warunkach przeprowadzenia pomiarów i prób (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień)
 • Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów i prób
 1. Dokumentacja techniczna znajduje się u Zamawiającego w miejscu wykonania usługi.

 

 1. Termin wykonania zamówienia
  1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 10 lipca 2014 r.
 2. Warunki płatności
  1. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie podpisanie protokołu odbioru przez zamawiającego.
  2.  Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie czternastu dni od daty otrzymania faktury.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, vat. Wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).
  2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (załącznik do Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka.
  3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka).
  4.  Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
  5. Wymagane dokumenty
   • Aktualne świadectwo kwalifikacyjne (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta)
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta)
 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 1. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.

 VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1.  Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 11.06.2014r do godz. 16:00.
 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ''Oferta na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiekcie MOSiR przy ul. Trębickiego''.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2014r w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 przy ul. Warchalskiego w sekretariacie o godz. 10:00.

 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

 VIII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena – 100%
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

 IX. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 029 645 21 49
 2. w zakresie formalnym: Anna Jaroszewska tel. 029 645 21 34

 X. Inne

 1. W zakresie niniejszego zamówienia nie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z dokumentacją techniczną należy uzgodnić termin z osobami wyznaczonymi do kontaktu.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 7/ZC/2014

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej

w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Trębickiego 10

 

Zakres prac

 

 • Instalacja elektryczna:

 a) oględziny stanu technicznego instalacji elektrycznej

 b) oględziny stanu technicznego tablic rozdzielczych wraz z ich obwodami

 c) oględziny stanu technicznego widocznych części przewodów

 d) oględziny stanu technicznego oświetlenia terenu

 e) pomiary:

 • rezystancji izolacji – 268 punktów
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 217 punktów
 • impedancji pętli zwarcia – 273 punkty
 • Instalacja piorunochronna:
  1. oględziny instalacji piorunochronnej części naziemnej
  2. oględziny i konserwacja połączeń galwanicznych
  3. stan zwodów
  4. stan przewodów odprowadzających
  5. stan elementów mocujących
  6. pomiar rezystancji uziemienia odgromowego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-06-04)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-06-05 13:59:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-06-05 14:03:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki