Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy remontu sali lekcyjnych w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie realizowane jest zgodnie zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 3

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem: „Remont sali lekcyjnej nr 36 oraz podział i remont sali lekcyjnej nr 35 na salę lekcyjną i gabinet dyrektora.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 16 czerwca 2014 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 r. o godz. 14.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy do końca dnia 17 czerwca 2014 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 36 oraz podział i remont sali lekcyjnej nr 35 na salę lekcyjną i gabinet dyrektora w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (zał. nr 2).

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Gres na podłogę dostarcza Gimnazjum Publiczne nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Pozostałe materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 14.08.2014 r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Dyrektor Maria Lewicka.

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta ( 29 679-54-43, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl )

Kryterium wyboru oferty:  Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis przygotowania oferty:

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem „ Remont sali lekcyjnej nr 36 oraz podział i remont sali lekcyjnej nr 35 na salę lekcyjną i gabinet dyrektora”.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr 1-3  (DOC, PDF)

Wytworzył:
Maria Lewicka
(2014-06-06)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-06-06 11:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-06-06 12:04:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki