Zapytanie ofertowe 1/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy remontu sal lekcyjnych nr 29 i 30 na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 3 przy ulicy Widnichowskiej 4.

Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 3

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4 ,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem: „Remont sal lekcyjnych nr 29 i 30”.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 18 czerwca 2014 r, do godziny 14.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2014 r, o godzinie 14.15 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy do dnia 20 czerwca 2014 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 29 i 30 na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 położonej przy ulicy Widnichowska 4

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonych przedmiarach (zał. nr 2 a i b).

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 30.07.2014r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Dyrektor Teresa Wilczyńska

Wszelkie informacje na temat robót można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 29 7453456 w godzinach od 8.00 do 15.00

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta ( 29 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl )

Kryterium wyboru oferty:

  1. cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem „ Remont sal lekcyjnych nr 29 i 30”.

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki Nr 1 i 3 (DOC, PDF)

Załącznik Nr 2a – Przedmiar sala 29

Załącznik Nr 2b – Przedmiar sala 30

Wytworzył:
Teresa Wilczyńska
(2014-06-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-06-11 09:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-06-11 09:33:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki