Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę napojów i soków.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) napojów i soków, wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
  2. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na napoje i soki w okresie od lipca 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego (zamówienia będą składane średnio trzy razy w miesiącu).
  3. Wykonawca zapewni dostawę napojów i soków, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną.
  4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za napoje i soki ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby.
  5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy określone są w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3.
  6. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury .

II. Termin wykonania zamówienia:

Od 1 lipca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie oferty:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do oferty dołączyć:

1) Formularz cenowy - załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę napojów i soków”.

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) do dnia 18.06.2014r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel.(29)679-54-35
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załącznik Nr1: Formularz Oferty

Załącznik Nr2: Formularz Cenowy

Załącznik Nr3: Wzór Umowy

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-06-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-06-11 10:07:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-06-11 10:13:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki