Ostrów Mazowiecka 11 czerwca 2014r.

 

 Zawiadamiam, że LVI zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. / środa / o godz. 1300 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 r.
 6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013r.:

a/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

b/ Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

 1. Szczegółowa informacja o realizacji inwestycji.
 2. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka: ZEC, TBS, ZGK za okres 2013r. /opinia niezależnego biegłego z raportem badania sprawozdania finansowego ZGK Sp. z o.o. za okres 2013r, do wglądu w pok. 109./
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. uchwalonej uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Zakończenie obrad.

Protokół z LV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załączniki:

ad 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 r.

ad 6a. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

ad 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. uchwalonej uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

ad 10. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha

ad 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2014-06-11)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-06-11 15:30:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-06-12 09:02:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki