Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic informacyjnych dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dwóch tablic informacyjnych dotyczących zrealizowania zadań inwestycyjnych p.n.:
  1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, terenowych urządzeń sportowych i budynku zaplecza przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”
  2. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”

- dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 1. Wymagania techniczne:
  1. Wymiary tablic - 60cm (wysokość) x 80cm (szerokość),
  2. Materiał, z którego mają być wykonane tablice: pleksi,
  3. Tablice powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich trwały montaż na ogrodzeniach (posiadać w czterech narożnikach otwory i zawierać komplet akcesoriów do zamocowania tablic),
  4. Napisy na tablicach mają być wykonane w sposób trwały i czytelny, w kolorze czarnym na białym tle. Dodatkowo po dwa kolorowe znaki graficzne na każdej tablicy.

Projekty graficzne całości zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do ogłoszenia.

 1. Wykonane tablice należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (pok. 204 – II piętro).
 2. Zaproponowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. (łącznie z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego).
 3. Przed wykonaniem Zamawiający zaakceptuje ostateczne projekty graficzne tablic.
 4. W przypadku nienależytego wykonania prac, Zamawiający zgłosi swoje zastrzeżenia, uwagi i wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie.
 5. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia wykonania zamówienia.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic informacyjnych dot. zrealizowanych zadań inwestycyjnych”.

Oferty należy składać do dnia 23.06.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Paweł Mieczkowski, tel. (29)679-54-64, kom. 600-356-731,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Projekt graficzny sala

Załącznik nr 3 – Projekt graficzny boisko

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.


18.06.2014r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie i dostarczenie dwóch tablic informacyjnych dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych”, wpłynęło pytanie do ogłoszenia.

Treść pytania jest następująca:

„Czy istnieje możliwość wykonania tablic zamiast z PMMA z tworzywa kompozytowego typu Dibond, o grubości 3 mm (jest to niezwykle estetyczne i trwałe tworzywo kompozytowe składające się z 3 sprasowanych warstw, zewnętrznych aluminiowych i wewnętrznego polietylenowego rdzenia, jest elastyczne ale zachowuje płaszczyznę tzn. nie odkształca się pod wpływem temperatury, jest wysokoudarowe).

Zastosowanie takiego tworzywa zapewnia wieloletnią trwałość tablicy, podwyższoną odporność mechaniczną, wysoką odporność na warunki atmosferyczne.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tablic z tworzywa kompozytowego typu Dibond, o grubości 3 mm;
 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza również możliwość wykonania tablic z płyt PCV o grubości 5 mm laminowanych folią odporną na promieniowanie UV.

W związku z powyższym w sekcji I pkt 1. lit. b. otrzymuje brzmienie: ”Materiał, z którego mają być wykonane tablice: pleksi o grubości 0,5cm, PCV laminowany folią odporną  na promieniowanie UV o grubości 0,5cm lub tworzywo kompozytowe typu Dibond o grubości 0,3 cm.


26.06.2014r.

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic informacyjnych dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych do realizacji zamówienia wybrano firmę Studio Reklamy „EBAJ” z  Ostrowi Mazowieckiej za kwotę 147,60 zł (oferta z najniższą ceną).

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-06-13)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-06-13 14:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-06-26 13:24:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki