Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy remontu polegającego na dostosowaniu łazienek do potrzeb dzieci w wieku 6-8 lat w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie realizowane jest zgodnie zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-310 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem: „Dostosowanie łazienki do potrzeb uczniów”

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 01 lipca 2014 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2014 r. o godz. 14.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy do końca dnia 02 lipca 2014

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na dostosowaniu łazienek do potrzeb dzieci w wieku 6-8 lat.

 Zakres:

  • wymiana 3 umywalek, 3 baterii, 3 ustępów/ „z dolnospłuk” na „kompakt”,
  • montaż 4 przegród pisuarowych i 1 pisuaru
  • montaż 1 drzwi
  • wymiana rur zgodnie z obmiarem
  • wymiana glazury w miejscach dokonywania zmian z dostosowaniem do glazury pozostającej
  • obróbki wykończeniowe przywracające wygląd przed remontem

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (załącznik nr 3) .

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 18.08.2014 r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Dorota Pasztaleniec – dyrektor, Maria Snopczyńska Kacperczyk – sekretarz szkoły .

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (29 679-54-43, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl )

Kryterium wyboru oferty: Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis przygotowania oferty.

Oferty należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu  na druku wg załącznika i  złożyć  w zamkniętej kopercie. Koperta  musi być oznaczona  pieczęcią firmową lub nazwą firmy napisaną czytelnym ręcznym pismem wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem „Dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci w wieku 6-8 lat”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr 1 i 2: Formularz oferty, Wzór Umowy (DOC, PDF)

Załączniki Nr 3: Przedmiar

Wytworzył:
Dorota Pasztaleniec
(2014-06-25)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-06-25 15:57:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-06-25 15:59:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki