Ostrów Mazowiecka 27.06.2014r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen T4”.

Nazwa sprzedającego:

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

NIP: 759-120-46-71.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód  osobowy marki Volkswagen T4 o numerze rejestracyjnym WOR U 288. Cena pojazdu wynosi 3600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego pojazdu (w cenę wliczono dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi).
 

VW_T4

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: Volkswagen T4

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy  

Rok produkcji: 1995

Pojemność skokowa: 1,9 TDI Diesel

Nr karty pojazdu AAA1652644

Nr nadwozia WV2ZZZ70ZTX037742 .

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.04.2001r.

Przebieg: 378 000 km.

Liczba osi: 2

Ilość miejsc: 9

Termin następnego obowiązkowego badania technicznego: 22.04.2015r.

Stan techniczny adekwatny do lat eksploatacji i przebiegu kilometrów pojazdu.

Ekspertyza techniczna wraz z wyceną pojazdu do wglądu w księgowości MDK.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest:

1. Złożenie oferty. Formularz oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia i można go pobrać w siedzibie zamawiającego lub ze strony internetowej: http:// www.mdkostrowmaz.pl

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę składającego ofertę,

- adres siedziby składającego ofertę,

- numer NIP składającego ofertę,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

- oferowaną cenę brutto wyrażoną w PLN.

 

Sposób przygotowania oferty:

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedna ofertę.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach  z napisem:

 

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 50

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

„Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

marki Volkswagen T4 Nr rejestracyjny WOR U 288.

Nie otwierać przed 15.07.2014r. godz. 12.00”.

 

Informacja o terminie oraz miejscu składania ofert:

Oferty wyłącznie pisemne należy składać w dni robocze w godz.8.15–15.40 (za wyjątkiem sobót). Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka pokój Nr 4 (sekretariat) w terminie do dnia 15.07.2014r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2014r., o godzinie 12:00, w siedzibie sprzedającego.

 

Organizatorowi przetargu  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Pozostałe informacje:

1. Po otwarciu ofert nabywcą zostaje składający ofertę, który zaoferował najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.

2. W przypadku, gdy składający oferty zaoferują tą samą cenę, zostanie pomiędzy nimi przeprowadzona dodatkowa elektroniczna procedura ofertowa. Pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.

3. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w opisie „Warunki uczestnictwa w przetargu”, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ją za nową ofertę.

4. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

5. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w miejscu postoju pojazdu w Ostrowi Mazowieckiej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Andrzejem Stepnowskim  tel. 668-883-872.

6. Sprzedający wystawi kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę fakturę VAT na kwotę zgodną ze złożoną przez Kupującego ofertą, w nieograniczonym przetargu ofertowym.

7. Przekazanie sprzedanego pojazdu nastąpi w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłynięciu środków pieniężnych oferowanych w złożonej ofercie na konto lub do kasy MDK.

10. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili wpłynięcia na konto lub do wpłacenia do kasy MDK przez Kupującego ceny nabycia oferowanej w złożonej ofercie.

11. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca.

 

Załączniki:

Formularz oferty ( doc, pdf )

Umowa sprzedaży ( doc, pdf )

 

Wytworzył:
Jacek Kalinowski
(2014-06-27)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-06-30 11:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-07-04 10:14:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki