Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę gaśnic i urządzeń gaśniczych, odbiór wyeksploatowanych gaśnic oraz dokonanie przeglądu technicznego hydrantu wewnętrznego.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ZADANIE 1 - dostawa gaśnic i urządzeń gaśniczych (z wieszakami), piktogramów z gaśnicą (fotoluminescencyjnych), instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru oraz ich zamontowanie w budynku Ratusza.

ZADANIE 2- odbiór wyeksploatowanych gaśnic w celu złomowania oraz przedłożenie zamawiającemu protokołu złomowania i Karty Odpadów z numerem odpowiedniego kodu.

ZADANIE 3 – dokonanie przeglądu technicznego hydrantu wewnętrznego/ badanie wydajności ciśnienia wody w hydrancie wewnętrznym w budynku Ratusza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności: Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do zapytania.

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia konserwatora urządzeń przeciwpożarowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.

4. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza oferty należy załączyć:

  1. Formularz cenowy;
  2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień konserwatora urządzeń przeciwpożarowych

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę gaśnic i urządzeń gaśniczych, odbiór wyeksploatowanych gaśnic oraz dokonanie przeglądu technicznego hydrantu wewnętrznego”.

Oferty należy składać do dnia 09.07.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679 54 77
  2. w zakresie formalnym: Pani Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty (DOC, PDF)

Załącznik nr 2 – Formularz Cenowy (DOC, PDF)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-07-03)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-07-03 11:31:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-07-03 11:36:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki