Zapytanie ofertowe nr 4/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy na zadanie pn.: „Przeprowadzenie remontu w zakresie utwardzenia placu przy budynku i izolacji przeciwwilgociowej fundamentu w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”

Zamawiający:

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-310 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem: „Oferta na utwardzenie placu przy budynku i izolacji przeciwwilgociowej fundamentu w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 14 lipca 2014 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2014 r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (pok. nr 103).

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu w zakresie utwardzenia placu przy budynku i izolacji przeciwwilgociowej fundamentu w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

Zakres:

 • Utwardzenie nawierzchni z kostki polbruk:
 • Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • Wywóz gruzu z terenu rozbiórki,
 • Wykopy wąsko przestrzenne,
 • Oczyszczanie powierzchni ścian fundamentowych
 • Tynki zewnętrzne na cokołach,
 • Ułożenie izolacji
 • Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego,
 • Podsypka piaskowa,
 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na posypce cementowo-piaskowej,
 • Wywóz ziemi.

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (załącznik nr 2) .

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3

Warunki udziału w postepowaniu:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada konieczną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych w rodzaju w/w przedmiotu zamówienia. i potwierdzi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i należycie ukończone.

Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 4.

Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 25.08.2014 r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Dorota Pasztaleniec – dyrektor, Maria Snopczyńska Kacperczyk – sekretarz szkoły.

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (29 679-54-33), e-mail: zzp@ostrowmaz.pl )

Kryterium wyboru oferty: Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki Nr 1, 3 i 4: Formularz oferty, Wzór Umowy, Wykaz robót (DOC, PDF)

Załącznik Nr 2: Przedmiar

Wytworzył:
Dorota Pasztaleniec
(2014-07-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-07-08 12:09:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-07-08 12:22:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki