Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 7453332

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej stolików uczniowskich, krzesełek, rolet, mebli oraz szaf ubraniowych i ławeczek”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:

Zakup i dostawa do ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 30 stolików uczniowskich dwuosobowych z regulacją wysokości 2-6 (kolor stelaży: zielony, blat w kolorze olcha - płyta laminowana z obrzeżem PCV w kolorze stelaża) i 60 krzesełek z regulacją wysokości w rozmiarze 2-6 (siedzisko i oparcie w kolorze olcha, kolor stelaża: żółty).

Część II:

Zakup, dostawa do ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz montaż rolet w dwóch salach lekcyjnych (wykonanych z materiału nieprzepuszczającego światła w kolorze: ciemny pomarańcz). W każdej Sali znajdują się 4 okna.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się wykonanie indywidualnych pomiarów. Rolety muszą być dopasowane do rzeczywistych rozmiarów okien pomieszczeniu. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów okien podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji.

Część III:

Zakup i dostawa do ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej mebli szkolnych przeznaczonych do dwóch sal lekcyjnych:

6 komód przeszklonych, 2 szafy, 2 witryny, 2 biurka, 2 krzesła obrotowe (meble w kolorze calvados lub niebieskim).

Meble muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych pomieszczeniach. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów mebli podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji.

Część IV:

Zakup 18 szaf ubraniowych uczniowskich bhp typu L (kolor niebieski) do dwóch pomieszczeń przebieralni oraz 4 ławeczek do szatni (maksymalna długość ławeczki do 2m, siedzisko kolorze olcha; kolor stelaża - niebieski).

Szafy i ławeczki muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych pomieszczeniach. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów szafek i ławeczek podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Cześć I i II: do 18 sierpnia 2014r.;

Cześć III i IV: do 20 sierpnia 2014r.;

 1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
 4. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Dla wszystkich części zamówienia: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
 2. Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
 3. Formularz Cenowy – załącznik nr 3 (dot. części I, III i IV).

Oferta na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej stolików uczniowskich, krzesełek, rolet, mebli oraz szaf ubraniowych i ławeczek”.

Oferty należy składać do dnia 21.07.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 21.07.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 7453332,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy


INFORMACJA O DODANIU ZAŁĄCZNIKÓW

W celu uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieszcza dodatkowo rzut parteru oraz przekroje sali gimastycznej.

Ostrów Mazowiecka, dnia 17.07.2014r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Rzut parteru

Załącznik nr 2 – Przekroje

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2014-07-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-07-14 15:09:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-07-17 14:40:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki