Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 7453332

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej fabrycznie nowych dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz dwóch projektorów krótkoogniskowych”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część I:

Zakup i dostawa do Zespołu Szkól Publicznych Nr 1 fabrycznie nowych dwóch komputerów przenośnych. Minimalne parametry określa załącznik nr 3 do zapytania.

Część II:

Zakup i dostawa do Zespołu Szkól Publicznych Nr 1 fabrycznie nowych dwóch tablic interaktywnych wraz z  oprogramowaniem oraz dwóch projektorów krótkoogniskowych.

Minimalne parametry:

  • Tablica interaktywna (bez stojaka) – 2szt.

Powierzchnia robocza - 139,1x105,7

Tryby pracy tablicy: interaktywny

Komputerowa tablica suchościeralna

Tablica suchościeralna

Ekran projekcyjny

Dodatkowe przyciski na obudowie

Możliwość zamontowania projektora nad tablicą

Sposób mocowania tablicy - montaż na ścianie

Komunikacja z komputerem (interfejsy) -USB 2.0, Bluetooth (opcja)

Komunikacja z komputerem - zasilanie uzyskiwane bezpośrednio z komputera poprzez kabel USB,

Obsługiwane systemy operacyjne -Windows XP, Windows Vista SP2, Windows 7, 8, Linux

  • Oprogramowanie do tablic dla klas I-III Gimnazjum i IV-VI Szkoły Podstawowej.
  • Projektor multimedialny do tablicy interaktywnej (krótkoogniskowy) – 2 szt.

2. Termin wykonania zamówienia: Cześć I i II: do 18 sierpnia 2014r.;

3. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

4. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.

5. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Dla wszystkich części zamówienia: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
  2. Karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej komputerów przenośnych, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz projektorów krótkoogniskowych”.

Oferty należy składać do dnia 21.07.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 21.07.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 7453332,
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Opis komputerów

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż wtoku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej fabrycznie nowych dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz dwóch projektorów krótkoogniskowych”, wpłynęły zapytania o następującej treści:

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

1) w jakiej technologii ma być wykonana tablica interaktywna - pozycjonowanie w podczerwieni (obsługa palcem), elektromagnetyczna pasywna (obsługa pisakiem)?

2) w jakich jednostkach wyrażona jest powierzchnia robocza tablic interaktywnych w opisie przedmiotu zamówienia (cale, cm, mm) ? Proszę o podanie wymaganej przekątnej obszaru roboczego w calach oraz w mm.

3) oprogramowanie do tablic dla klas 1-3 gimnazjum oraz dla klas 4-6 szkoły podstawowej może dotyczyć różnych przedmiotów - proszę o podanie o jakie przedmioty chodzi.

4) czołowi producenci tablic interaktywnych oferują 36 miesięczną gwarancję jedynie na elektronikę oraz powierzchnię tablicy, natomiast 12 miesięcy na akcesoria. Wymóg dłuższej gwarancji na całą tablicę sugeruje konkretną markę produktu. Czy Zamawiający dopuści skrócenie wymaganego okresu gwarancyjnego dla akcesoriów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad.1) Technologia - tablica interaktywna - pozycjonowanie w podczerwieni (obsługa palcem),

Ad.2) Format tablicy 16:10, przekątna obszaru roboczego 89 cali (225,5 cm)

Ad.3) Oprogramowanie do tablic dla klas 1-3 gimnazjum: matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, język polski, a dla klas 4-6 szkoły podstawowej: - język polski, matematyka, przyroda, język angielski.

Ad.4) Zamawiający dopuszcza skrócenie wymaganego okresu gwarancyjnego dla akcesoriów do 12 miesięcy.

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia w ww. zakresie.

Ostrów Mazowiecka, dnia 16.07.2014r.

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2014-07-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-07-14 15:49:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-07-16 10:51:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki