Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 7453332

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup, dostawę i montaż rolet w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa do ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz montaż rolet w dwóch salach lekcyjnych. Rolety (przyklejane do ramy na płytce montażowej ze względu na nawiewy, które znajdują się w ramach) mają być wykonane z materiału nieprzepuszczającego światła w kolorze ciemny pomarańcz.  W każdej sali znajdują się 4 okna, a w każdym oknie po dwie kwatery (Wymiar szyby w jednej kwaterze: wysokość - 160 cm; szerokość – 70 cm).

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się wykonanie indywidualnych pomiarów. Rolety muszą być dopasowane do rzeczywistych rozmiarów okien pomieszczeniu. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do weryfikacji wymiarów okien podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 20 sierpnia 2014r.;
  1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
  2. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
  3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
  4. Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Dla wszystkich części zamówienia: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
  2. Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup, dostawa i montaż rolet w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Publicznych Nr 1”.

Oferty należy składać do dnia 30.07.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 30.07.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-33-32,
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2014-07-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-07-21 17:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-07-21 17:32:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki