Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759-162-50-88, REGON: 550667860

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na zakup i montaż monitoringu wizyjnego nowych pomieszczeń części dobudowanej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

 

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż monitoringu wizyjnego nowych pomieszczeń części dobudowanej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej:

Lp.

Element systemu

j.m.

ilość

 1.  

Kamera wandaloodporna v-cam 450 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m)

szt.

6

 1.  

Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy, H.264 HDMI, LAN

szt.

1

 1.  

Dysk HDD 2 TB SEAGATE

szt.

1

 1.  

Transformator video Etrix 1VAP z wtykiem BNC oraz z łączem zasilania na kablu

szt.

6

 1.  

Zasilacz buforowy HPSB 11A12C (DC 9.5 - 13.8 V, 11 A)

szt.

1

 1.  

Akumulator 12V 7 Ah

szt.

1

 1.  

Akcesoria montażowe

kpl.

1

 1.  

Instalacja sygnałowa 5 kat. w listwach

kpl.

1

 1.  

Instalacja i uruchomienie systemu, instalacja aplikacji klienta na komputerach

kpl.

1

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – 18 sierpnia 2014r.

IV. Kryteria oceny oferty:

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) na formularzu - załącznik nr 1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 w Kancelarii Ogólnej, opatrzonej napisem: „Monitoring wizyjny ZSP Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto, cenę netto oraz kwotę podatku VAT.

VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do 31.07.2014r. do godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

VIII. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.07.2014r.o godz. 11.15, w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, w pokoju nr 103.

IX. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

X. Osoby upoważnione do kontaktów:

 1. Dorota Brzostek- dyrektor szkoły: tel. (29) 7453332,
 2. Marzena Grabowska- pomoc administracyjna ds. zamówień publicznych:

 tel. (29) 6795433 e-mail: zzp@ostrowmaz.pl (kontakt w zakresie formalnym).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Złączniki:

Nr 1. Formularz oferty

Nr 2. Oświadczenie

Nr 3. Wzór umowy

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-07-23)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-07-24 08:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-07-24 08:47:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki