Ostrów Mazowiecka: Wykonanie robót instalacyjnych oraz instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowokinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną
Numer ogłoszenia: 261584 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7462703, faks 0-29 7462703.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkostrowmaz.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mdkostrowmaz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót instalacyjnych oraz instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowokinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń sali kinowej, sceny i w kabinie projekcyjnej obejmujące nowoprojektowaną instalację ciepła technologicznego, wymianę instalacji wentylacji wraz z montażem centrali N/W wyposażonej w agregat skraplający, nowoprojektowaną instalację klimatyzacji w pomieszczeniu operatora.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń.zm.), Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie zawierające wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania doświadczenia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie zawierające wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń.zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdkostrowmaz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, sekretariat w godz. od 8.00 do 15.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załaczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - Rysunki instalacji

SIWZ - Rysunki Wentylacji i klimatyzacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót

Wzór umowy na roboty budowlane z podwykonawca

Nr 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Nr 2. Wykaz osób

Nr 3. Oświadczenie o uprawnieniach

Nr 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nr 5. Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Nr 6. Wzór oferty

Nr 7. Wykaz wykonanych robót

Nr 8. Wzór umowy o roboty budowlane


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 261584-2014 z dnia 2014-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Mazowiecka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń sali kinowej, sceny i w kabinie projekcyjnej obejmujące nowoprojektowaną instalację ciepła technologicznego, wymianę instalacji wentylacji wraz z montażem centrali.
Termin składania ofert: 2014-09-04

Numer ogłoszenia: 263768 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261584 - 2014 data 05.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7462703, fax. 0-29 7462703.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1).
 • W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mdkostrowmaz.pl.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiajacy nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000 PLN.
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń.zm.), Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia (Zał. nr 1).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie zawierające wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • W ogłoszeniu powinno być: Należy wykazać wykonanie minimum min. dwóch robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych, za kwotę o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania doświadczenia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia (Zał. nr 1).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie zawierające wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • W ogłoszeniu powinno być: Należy wykazać minimum: osobę/osoby jako kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz uprawnienia w specjalności wentylacja-klimatyzacja, doświadczenie zawodowe minimum 2 lata pracy na stanowisku kierownika budowy. Osoba/ osoby ma/mają posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń.zm.).
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia (Zał. nr 1).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
 • W ogłoszeniu jest: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający rezygnuje z wymogu złożenia powyższego dokumentu.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania przez oferentów w sprawie „Wykonania robót instalacyjnych oraz instalacji urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną”.

 

I. W związku z przetargiem na wykonanie robót instalacyjnych prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

 

 1.  Brak w dokumentacji opisu technicznego – prosimy o przesłanie.
 2. Prosimy o udostępnienie kart katalogowych urządzeń.
 3. Na rysunkach jest informacja o grzejnikach – czy w zakresie prac jest również dostawa i montaż grzejników?
 4. Brak informacji w przedmiarze na temat nawiewników okiennych, kratek w drzwiach – jaki jest zakres?
 5. Brak informacji w przedmiarze na temat wentylatorów łazienkowych – jaki jest zakres?
 6. Brak informacji w przedmiarze na temat prac elektrycznych – jaki jest zakres?
 7. W specyfikacji technicznej jest zapis na stronie 4-tej:

W tym celu należy wykonać:

- wymianę wewnętrznej instalacji zimnej wody użytkowej

- wymianę wewnętrznej instalacji ppoż.

- wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- nowoprojektowaną wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

- wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

- nowoprojektowaną instalację ciepła technologicznego

- wymianę instalacji wentylacji

- nowoprojektowaną instalację klimatyzacji

 

Jaki jest całkowity zakres prac do wykonania?

 

 

Odpowiedź Zamawiającego :

 

Ad. 1 Zamawiający uzupełnia : Karta danych technicznych (przykładowa) (załącznik nr 1)

Ad. 2 Karty katalogowe (przykładowe) (załącznik nr 2A i 2B)

Ad. 3  W ofercie należy uwzględnić zakup, dostawę i montaż grzejników.

Ad. 4-7  W zakresie prac należy wykonać:

- nowoprojektowaną instalację ciepła technologicznego

- wymianę instalacji wentylacji

- nowoprojektowaną instalację klimatyzacji.

 

Pytanie Oferenta: Jaki jest całkowity zakres prac do wykonania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zakres prac obejmuje swoim zakresem pomieszczenia sali kinowej, sceny, kabiny projekcyjnej;

- nowoprojektowanej instalacji ciepła technologicznego,

- wymiana instalacji wentylacji wraz z montażem centrali N/W wyposażonej w agregat   
  skraplający (sala kinowa),

- nowoprojektowanej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu operatora (kabina 
  projekcyjna).

II. Oferent pyta o treść SWIZ;

 

W treści SIWZ widnieje:

Pyt 1. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem pomieszczenia sali kinowej, sceny, kabiny

projekcyjnej:

- nowoprojektowaną instalację ciepła technologicznego,

- wymianę instalacji wentylacji wraz z montażem centrali N/W wyposażonej w agregat

skraplający,

- nowoprojektowaną instalację klimatyzacji w pomieszczeniu operatora (kabina

projekcyjna).

Jest to zgodne z treścią zawartą w przedmiarze:

Natomiast sam obmiar nie uwzględnia żadnych prac demontażowych ( zwracamy uwagę na słowo wymiana instalacji ) oraz zawiera jedynie pozycję: rury miedziane c. o. a mowa jest o instalacji ciepła technologicznego.

W związku z tym prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zmatowienia albo weryfikację przedmiaru.

 

Pyt 2. W dokumentacji na stronie internetowej nie zamieścili Państwo opisu technicznego przedmiotu zamówienia. Prosimy o uzupełnienie braku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 załącznik nr 3

Ad. 2 załącznik nr 1. 

Wytworzył:
Jacek Kalinowski
(2014-08-05)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-08-07 13:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-09-02 15:22:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki