Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 7453332

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami krótkoogniskowymi)”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (dwóch komputerów przenośnych, dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami krótkoogniskowymi).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania.
  1. Termin wykonania zamówienia: do 22 sierpnia 2014r.;
  1. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
  2. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
  3. Warunki płatności: przelew, w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań oraz o posiadaniu niezbędnego sprzętu – załącznik nr 2.
  2. Karty katalogowe urządzeń umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dwóch fabrycznie nowych zestawów interaktywnych”.

Oferty należy składać do dnia 12.08.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 12.08.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 7453332,
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Opis komputerów

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2014-08-07)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-08-07 14:20:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-08-07 14:23:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki