Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni utwardzonej przy budynku Zespołu Szkół Publicznych NR 2 w Ostrowi Mazowieckiej”

I. Zamawiający:

Zespół Szkół Publicznych nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-310 Ostrów Mazowiecka

II. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem: Przebudowa nawierzchni utwardzonej przy budynku Zespołu Szkół Publicznych NR 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 18 sierpnia 2014 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

V. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2014 r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

VI. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa nawierzchni utwardzonej przy budynku Zespołu Szkół Publicznych NR 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Zakres przebudowy:

  1. Prace przy nawierzchni:

- wykonanie ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej gr. 8 cm (grafit) – 68,0 m2,

- wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej gr. 8 cm (grafit/czerwona) – 71,0 m2,

- wykonanie nawierzchni chodników i opasek z kostki brukowej oraz podjazdów dla niepełnosprawnych gr. 6 cm (czerwony/grafit) – 90,0 m2

- wykonanie zieleni –150,0 m2,

- wykonanie odpływów z 6 szt. rur spustowych w celu powierzchniowego odprowadzenia wody deszczowej,

  1. Prace rozbiórkowe nawierzchni:

W stanie istniejącym:

- rozebranie nawierzchni o powierzchni 205,0 m2 wykonana jest z elementów betonowych niezbrojonych o grubości ok. 15 cm,

- rozebranie podjazdu dla niepełnosprawnych i opaski przy budynku szatniowym o powierzchni 12,5 m2, z kostki betonowej,

Wskazaną wyżej konstrukcję nawierzchni przewidziano do rozbiórki.

  1. Prace związane z zabezpieczeniem budynku szkoły

Na odcinku 31 m należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne o głębokości 1,5 m w celu odkrycia ścian fundamentowych i oczyszczeniu ich przy użyciu szczotek stalowych. Następnie zabezpieczenie cokołów tynkiem zewnętrznym i ułożenie izolacji przeciwwilgociowej w powłoce bitumicznej wykonanej na zimno z roztworu asfaltu (dwie warstwy dysperbitu) na którą zostanie ułożona izolacja pionowa z folii ochronnej kubełkowej.

  1. Konstrukcja nawierzchni

- ciąg pieszo jezdny - pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem szatniowym o szerokości 3,5m (nr 5 na załączonym schemacie):

Wykonanie koryta o powierzchni około 68,0 m2, w gruncie w celu wymiany podbudowy na głębokości 35 cm. 35 mb obrzeży betonowych 25x8·cm, na podsypce piaskowej z oporem do obramowania, następnie wykonanie:

Nawierzchnia z kostki betonowej holland/ behaton gr. 8 cm (grafit), o powierzchni około 67,0 m2,

Podsypka cem.-piask. (1:4) grubości 3 cm,

Podbudowa z wykorzystaniem skruszonych elementów betonowych istniejącej nawierzchni utwardzonej plus uzupełnienie braków z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe,

- nawierzchnia utwardzona - część placu pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem szatniowym (nr 1 na załączonym schemacie):

Wykonanie koryta o powierzchni około 71,0 m2, w gruncie w celu wymiany podbudowy na głębokości 45 cm. Ustawienie 10 mb obrzeży betonowych 25x8·cm, na podsypce piaskowej z oporem do obramowania następnie wykonanie:

Nawierzchnia z kostki betonowej holland/ behaton gr. 8 cm (grafit), o powierzchni około 71,0 m2,

Podsypka cem.-piask. (1:4) grubości 3 cm,

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm, zagęszczone podłoże gruntowe,

 - chodnik i opaska – opaska wzdłuż istniejącej szkoły, chodnik od budynku szatniowego do boiska, podjazdy na wózki inwalidzkie wzdłuż ściany budynku szatniowego (nr 3; 4; 6na załączonym schemacie):

Wykonanie koryta o powierzchni około 90,0 m2, w gruncie w celu wymiany podbudowy na głębokości 15 cm. Ustawienie 65 mb obrzeży betonowych 25x8·cm, na podsypce piaskowej z oporem do obramowania, następnie wykonanie:

· Nawierzchnia z kostki betonowej holland/ behaton gr. 6 cm (czerwona), o powierzchni około 90,0  m2,

· Podsypka cem.-piask. (1:4) grubości 3 cm,

· Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 10 cm,

· Zagęszczone podłoże gruntowe,

- zieleń:

Części placu o powierzchni ok. 150,0 m2 przewiduje się pod nawierzchnię trawiastą poprzez zagęszczenie podłoża gruntowego, rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej – humusu grub. 10 cm, i obsianie trawą,

- odprowadzenie wody deszczowej:

Wodę deszczową z budynku i systemu rynnowego odprowadzić za pomocą instalacji, która przenosi wsiąkanie wody deszczowej poza obręb budynku do miejsca oddalonego o kilkadziesiąt metrów na terenie posesji. Woda z rur spustowych (2 szt. na budynku szatniowym i 3szt. na istniejącym budynku szkoły)  będzie odprowadzona powierzchniowymi betonowymi korytkami ściekowymi (50 mb odwodnienia w tym 17 mb w ciągu pieszo jezdnym) na teren nieutwardzony.

 Korytko ściekowe odprowadzające wodę z rury spustowej (rynna od strony drogi) do przebudowy (1 mb betonowego korytka ściekowego).

Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, zbędne materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.

Poszczególne etapy realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia: cztery tygodnie od daty zawarcia umowy

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada konieczną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych w rodzaju w/w przedmiotu zamówienia. potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i należycie ukończone. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 4.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu:

1) w sprawach merytorycznych: Pan Paweł Mieczkowski – kierownik Biura Obsługi Inwestycyjnej miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych tel.: 29 679-54-64,

e-mail: inwestycje@ostrowmaz.pl

2) w sprawach proceduralnych: Pan Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl.

X. Kryterium wyboru oferty: Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr 1, 3 i 4: Formularz oferty, Wzór Umowy, Wykaz robót (DOC, PDF)

Załącznik Nr 2: Schematy określające zakres zamówienia.

Wytworzył:
Dorota Pasztaleniec
(2014-08-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-08-08 15:49:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-08-08 15:58:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki