Miasto Ostrów Mazowiecka

Ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Przewóz na trasie Ostrów Mazowiecka – Stare Lubiejewo 20-30 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i jednego opiekuna do i ze szkoły w roku szkolnym 2014/2015 tj. od dnia 01 września 2014 do dnia 26 czerwca 2015r.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Dowóz 20-30 uczniów i jednego opiekuna do szkoły i ze szkoły na trasie Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 – Lubiejewo, ul. Słoneczna 4 (około 12 km, z 5 przystankami), od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015,
  2. Wykonawca zagwarantuje przewożonym uczniom oraz ich opiekunowi (wyznaczonemu przez Zamawiającego) miejsca siedzące w autobusie. Wykonawca zobowiąże się nie przewozić autobusem w czasie dowozu uczniów osób trzecich, za wyjątkiem opiekuna grupy uczniów.
  3. Wykonawca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z wykonywaną usługą przewozową,
  4. Wykonawca musi zapewnić sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usługi. Pojazdy muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Proponowana w ofercie cena ma uwzględniać wszystkie koszty techniczne i osobowe wynikające ze świadczonej usługi. Faktury/rachunki za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

II. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01.09.2014roku do dnia 26.06.2015 roku.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za jeden dzień wykonywanej usługi.

IV. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do oferty należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z wykonywanymi usługami, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferty należy składać do dnia 21.08.2012r. do godz. 11.00.

Oferta złożona osobiście lub listownie powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów w roku szkolnym 2014/2015”.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2012r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Waldemar Skurzyński - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29) 679-54-53
  2. w zakresie formalnym:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr1: Formularz Oferty

Załącznik Nr2: Wzór Umowy

 

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-08-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-08-14 14:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-08-14 14:48:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki