Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór Usługodawcy do przygotowania, dowiezienia i wydania w porze obiadowej posiłków uczniom Zespołu Szkół Publicznych nr 2  w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie realizowane jest zgodnie zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

I. Zamawiający:

Zespół Szkół Publicznych nr 2

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-310 Ostrów Mazowiecka

II. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowiezienie i wydanie około 50 posiłków dziennie składających się z zupy, drugiego dania i napoju, zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego i sanitarno-epidemiologicznego. Sprzątnięcie części świetlicy przeznaczonej na stołówkę. Wywiezienie odpadów powstałych w wyniku wykonywania usługi. Utrzymanie pomieszczenia kuchennego w należytym stanie sanitarno-higienicznym.

IV. Termin wykonania zamówienia: 02. września 2014 – 25. czerwca 2015r .

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia na druku wg załącznika nr 1 i złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być oznaczona pieczęcią firmową lub nazwą firmy napisaną czytelnym ręcznym pismem wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem „Catering w ZSP nr 2 W Ostrowi Mazowieckiej”.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 28 sierpnia 2014r. do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

VII. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2014r. o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. Ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu: Dorota Pasztaleniec –dyrektor, Maria Snopczyńska Kacperczyk – sekretarz szkoły tel.: (29) 745-44-12,

Kontakty w sprawach proceduralnych: Marzena Grabowska, Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (29) 679-54-43, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

IX. Kryterium wyboru oferty : Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr 1 i 2: Formularz Oferty i Wzór Umowy (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Dorota Pasztaleniec
(2014-08-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-08-20 15:37:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-08-20 15:41:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki