0strów Mazowiecka 20 sierpnia 2014r.

A-1.0002. 8 .2014

 

 

Zawiadamiam, że LVII zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014 r. / środa / o godz. 1300 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji

 2. Informacja o porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2014r.

 6. Funkcjonowanie kultury i sportu w mieście.

 7. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście.

 8. Rozpatrzenie skarg KOSPOL Krzysztof Kośnik i podjęcie uchwał:

  1. a/ skarga na działania Burmistrza o naruszenie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 18 pkt.9a,

  2. b/ skarga na działania Burmistrza o naruszenie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 30.

/ treść skarg i odpowiedź Burmistrza Miasta była przekazana we wcześniejszej korespondencji/

 1. Dyskusja i wypracowanie wniosku dotyczącego utraty środków publicznych w wyniku przegranych procesów sądowych z wykonawcą ronda Warszawska- Różańska p. A. Pecurą.

 2. Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji Planu pracy Komisji w zakresie wizji lokalnej budynku przy ul. Partyzantów.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha;

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrów Mazowiecka;

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka;

 7. Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego w mieście Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2018;

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 10. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.

 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

 13. Zakończenie obrad.

Protokół z LVI sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załączniki:

ad 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

ad 12. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha

ad 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w mieście Ostrów Mazowiecka

ad 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka

ad 16. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ad 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-08-21 14:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-08-25 10:01:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki