Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Widnichowska 4,

07-300 Ostrów Mazowiecka

reprezentowana przez Panią Teresę Wilczyńską – Dyrektora Szkoły, działającego również w imieniu i na rzecz:

1) Gimnazjum Publicznego nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4,

2) Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stefana Grota Roweckiego 6,

3) Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na „Transport uczniów Szkół i Gimnazjów w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka”.

I. Tryb postępowania:

Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30.000 euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) i realizowane są w oparciu o art.4, pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów:

a) Szkoły Podstawowej Nr 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Widnichowska 4, tel. (29) 745-34-56,

b) Gimnazjum Publicznego Nr 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Widnichowska 4, tel. (29) 745-24-47,

c) Zespołu Szkół Publicznych Nr 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Stefana Grota Roweckiego 6 tel. (29) 745-33-32,

d) Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 tel. (29) 745-44-12,

polegający na: dowiezieniu i odwiezieniu uczniów pojazdem na basen lub/i halę sportową MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego), zapewniając bezpieczeństwo, bezawaryjność, punktualność  oraz odpowiedni standard przewozów  według  harmonogramu:

a) Gimnazjum Publiczne Nr 3 :

Wtorek

I kurs - godzina dowożenia 8ºº  - godzina odwożenia 925

II kurs - godzina dowożenia 855, - godzina odwożenia 1020

III kurs - godzina dowożenia 950 - godzina odwożenia 1115

b) Zespół Szkół Publicznych Nr1:

Środa:

I kurs – godzina dowożenia 800 - godzina odwożenia 925

II kurs – godzina dowożenia 945 - godzina odwożenia 1125

III kurs – godzina dowożenia 1140 - godzina odwożenia 1315

IV kurs – godzina dowożenia 1140 - godzina odwożenia 1315

c) Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Środa:

godzina dowożenia 1520- godzina odwożenia 1700,

Czwartek:

I kurs - godzina  dowożenia 750- godzina odwożenia 930,

II kurs - godzina  dowożenia 940-godzina odwożenia 1120.

d) Szkoła Podstawowa Nr 3:

Piątek

I kurs - godzina dowożenia 8ºº - godzina odwożenia 940

II kurs - godzina dowożenia 950 - godzina odwożenia 1120

III kurs - godzina dowożenia 1140, - godzina odwożenia 1300 - UWAGA! godziny III kursu mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego kursu.

2. W przypadku zmian harmonogramu w trakcie semestru Dyrektorzy Szkół i Gimnazjów telefonicznie powiadomią Wykonawcę najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przejazdem.

3. Warunki realizacji zamówienia:

 1. przestrzeganie regularności i punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem,
 2. utrzymanie czystości pojazdu, sprawności oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi normami.
 3. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu pasażerów, przy uwzględnieniu zasad wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 4. spełnienie stosownych warunków dopuszczających Wykonawcę do realizacji usługi - przewóz osób,
 5. zapewnienie rezerwowego pojazdu w przypadku awarii używanego pojazdu. Pojazd rezerwowy nie może odbiegać funkcjonalnością i liczbą miejsc od pojazdu użytkowanego do przewozu uczniów.
 6. zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego kierowcy pojazd z przedstawicielami Szkół i Gimnazjów.
 7. Podstawą zapłaty za usługi przewozu uczniów będą wystawione przez Wykonawcę faktury (odrębnie dla Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Publicznego nr 3, Zespołu Szkół Publicznych Nr 1oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 2) wraz z wykazami zrealizowanych przejazdów, potwierdzonymi przez opiekunów uczniów.
 8. Należności za wykonane usługi będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia faktur (odrębnie dla Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Publicznego nr 3, Zespołu Szkół Publicznych Nr 1oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 2),
 9. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów i ich opiekunów.

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 15 września 2014r. - 30 maja 2015r.

2) Gimnazjum Publiczne Nr 3 9 września 2014r. - 23  czerwca 2015r.

3) Zespół Szkół Publicznych Nr1 – 17 września 2014r. - 27 maja 2015r.

4) Zespół Szkół Publicznych Nr 2 – 03 września 2014r. - 25. czerwca 2015r .

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Oferta złożona osobiście lub listownie powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na transport uczniów Szkół i Gimnazjów w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka”.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 28.08.2014r. do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

VI. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.08.2014r. o godz. 11.15  w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w pokoju nr 103.

VII. Kryteria oceny oferty:

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną .

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za realizację kursu pojedynczego/za cały dzień/ szkoła - MOSiR- szkoła / i podwójnego /szkoła – MOSiR – szkoła – MOSiR- szkoła/ .

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu istotnych oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

IX. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

X. Osoby upoważniona do kontaktów:

 1. Pani Teresa Wilczyńska - Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-34-56,
 2. Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski – sam. referent ds. zamówień publicznych: tel. (29) 679-54-33 (kontakt w zakresie formalnym).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załaczniki Nr 1 i 2: Formularz Oferty i Wzór Umowy (DOC, PDF)

Wytworzył:
Teresa Wilczyńska
(2014-08-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-08-22 14:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-08-22 14:22:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki