Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów chemicznych i akcesoriów gospodarczych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Dostawa (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) art. higienicznych (Część I), chemicznych (Część II), akcesoriów gospodarczych (Część III) oraz naczyń jednorazowego użytku (Część IV) dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. wymienionych w formularzu zapotrzebowania - załączniku nr 1 do zapytania dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

  1. Ilości wykazane w załączniku nr 1 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na art. higieniczne, chemiczne, art. gospodarcze, art. jednorazowego użytku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
  2. Wykonawca zapewni dostawę art. higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz jednorazowego użytku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  3. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w zapytaniu ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za art. higieniczne, chemiczne, gospodarcze i jednorazowego użytku ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia  do siedziby Zamawiającego.
  4. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każdą z części zrealizowanego zamówienia w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
  5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiąże się odebrać reklamowany towar na koszt własny towar na koszt własny i wymienić go na towar wolny od wad w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
  6. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
  7. Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014r.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na jedną, wybrane lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć formularz cenowy – załącznik nr 2

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:  „Oferta na dostawę artykułów chemicznych i akcesoriów gospodarczych”.

Oferty należy składać do dnia 03.09.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-35,
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załaczniki:

1. Formularz Oferty (DOC, PDF)

2. Formularz Cenowy (DOC, PDF)

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-08-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-08-26 16:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-08-26 16:11:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki