Ostrów Mazowiecka 04.09.2014r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. art. 93 ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

 „Wykonanie robót instalacyjnych oraz instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina „OSTROVIA” wraz z kabiną projekcyjną”

z powodu:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w ww. postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 
UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wytworzył:
Jacek Kalinowski
(2014-09-04)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-09-04 15:53:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-09-04 15:54:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki