Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz.U. z 2010 nr 113

poz. 759 ze zm.) .

I. Zamawiający:

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

    NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 II. Przedmiot zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa wody w pojemnikach – baniakach 18,9 l wraz usługą wynajmu dystrybutorów grzewczo -  chłodzących

 z możliwością wyłączenia tej funkcji.

       Szczegółowy opis i wykaz ilości  stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 8/ZC/2014.

        

III. Zakres zamówienia:

     Zakres obejmuje zakup i  dostawę.

   IV. Termin wykonania zamówienia  i warunki płatności:

         1.  Termin realizacji zamówienia: zamówienie roczne w ciągu 12 miesięcy z dostawami wg 

            bieżących potrzeb średnio jeden raz w miesiącu.

       2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany

          rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

     1. Oferta  powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez 

         skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

        

    2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 3   Regulaminu)

       do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl

        oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy specyfikację

        cenową (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 8/ZC/2014 do pobrania na stronie  Zamawiającego 

         www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

     3. Do oferty powinno być dołączone   oświadczenie , że Oferent zapoznał się z treścią 

       ogłoszenia i  w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej 

       Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP  Ostrów Mazowiecka)

     4. Do oferty należy dołączyć dokumenty dopuszczające wodę do sprzedaży.

 

     5. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia ,

       zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez

       Wykonawcę.

  VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

   1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

       07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 18.09.2014r do

       godz. 16:00.

   2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem  „Oferta na dostawę wody

       źródlanej”

   3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2014r w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji   

       ul. Warchalskiego 3 o godzinie  10:00 w pokoju nr 22.

   4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

      procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów :

     1. najniższa cena – 100%

     2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na

        stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl  oraz 

        na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

     3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

 

V III. Kontakt z Wykonawcą

      Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

      1. w zakresie merytorycznym: Bogumiła  Serowiecka tel. 29 645 21 21

      2. w zakresie formalnym:  Anna Jaroszewska tel. 29 645 21 34

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Specyfikacja cenowa

Oswiadczenie

 

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-09-09)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-09-12 10:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-09-12 10:07:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki