Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przy realizacji inwestycji: ,,Remont pasa drogowego ul. Pocztowej”.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przy realizacji inwestycji: ,,Remont pasa drogowego ul. Pocztowej” - Inwestycja obejmuje częściową wymianę krawężników drogowych, częściową wymianę starej nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki betonowej (wzór uzgodniony będzie w momencie wbudowania)  oraz wymianę nawierzchni bitumicznej po uprzednim frezowaniu i regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, kratek ściekowych oraz zaworów wody (zakres robót określa dokumentacja przetargowa dot. Remontu pasa drogowego ul. Pocztowej, dostępna na stronie http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=61691 w dziale „Archiwum”).

Inspektor Nadzoru rozpocznie realizację zamówienia w terminie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie trwało do momentu faktycznego zakończenia robót budowlanych.

 1. Inspektor zobowiązany jest do sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie: 1) obecności na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności z dokumentacją budowlaną, przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi przepisami m.in. BHP, Sanepid, ppoż, ochrony środowiska, wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, 3) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 4)potwierdzania faktycznie wykonanej roboty w tym także robót zanikowych ulegających zakryciu lub zanikających,5) dokonywania wszelkich wpisów do dziennika budowy, 6) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, 7) zlecania wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania źle wykonanych robót a także wstrzymania robót w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, 8) uczestnictwa w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez strony procesu inwestycyjnego, 9) konsultowania i doradztwie w procesie inwestycyjnym, 10)sprawdzania posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości wyników badań itp.), 11) dokonania przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych, 12) udziału w rozliczeniu końcowym zadania inwestycyjnego wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego.
 2. Inspektor Nadzoru musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w szczególności  do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w zakresie dróg, oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej potwierdzone aktualnym członkowstwem w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 3. Inspektor Nadzoru ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 2 zamówień w zakresie  pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie, przebudowie, remoncie drogi.
 4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 5. Zaproponowana przez Inspektora Nadzoru cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Inspektora Nadzoru:
  1. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  2. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru.
 7. Termin wykonania inwestycji nad którą będzie sprawowany nadzór inwestorski: - do momentu faktycznego zakończenia robót budowlanych (przewidywany termin: 20 października 2014r.)
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy załączyć:

1) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 3).

2) Kserokopie dokumentów (poświadczonych własnoręcznym podpisem Wykonawcy za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania lub nadzorowania robót budowlanych w zakresie dróg oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej potwierdzone aktualnym członkostwem w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przy realizacji inwestycji: ,,Remont pasa drogowego ul. Pocztowej”.

Oferty należy składać do dnia 19.09.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Nr1 - Formularz Oferty (DOC, PDF)

Nr2 - Wzór Umowy (DOC, PDF)

Nr3 - Wykaz Usług (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-09-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-09-12 13:48:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-09-12 13:52:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki