Zawiadamiam, że LVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana  w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu  24 września 2014 r. / środa / o godz. 1300  w sali reprezentacyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z LVII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Szczegółowa informacja  o realizacji inwestycji.
 6. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 miesięcy 2014r./materiał został wysłany w terminie wcześniejszym/ .
 7. Informacja o działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”
 8. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Pustej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Spacerowej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Zwycięstwa 2.
 17. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Zakończenie obrad. 

Protokół z LVII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do jego  treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załączniki:

ad 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

ad 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

ad 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Pustej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Spacerowej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ad 15. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

ad 16. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Zwycięstwa 2.

Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2014-09-17)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-09-18 09:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-09-18 13:15:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki