O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 5 września 2014 r. wpłynął wniosek NP. Pharma Sp. z o.o., ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z częścią magazynową i laboratorium wraz z łącznikiem do istniejącego budynku na nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Podstoczysko 30 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 3614/2 i 3614/3.

 

Zawiadamia się, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska, w pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zgodnie z art 49 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Załącznik:

Wersja elektroniczna karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.

Wytworzył:
Danuta Janusz
(2014-09-19)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-09-19 12:39:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-09-19 12:40:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki