Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka – drukarka: kolor) wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji.

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego i nieużywanego  urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka – drukarka: kolor) typu Ricoh MPC 5503 wraz z dodatkowym kompletem tonerów oraz wykonywaniem obsługi serwisowej w okresie gwarancji.

Szczegółowe parametry urządzenia:

Typ: Ricoh MPC 5503 -  wielofunkcyjne urządzenie (kopiarko-drukarka: kolor)
Szybkość kopiowania:  min. 55 kopii/min czarno/białe i kolor
Czas nagrzewania:  max 17 sek.
Pobór mocy: max 1850 W
Pamięć:  min. 2GB
Dysk twardy min. 250 GB
Minimum 4 kasety na papier  (łącznie 2000 arkuszy)
Gramatura papieru: minimum 52-300 g/m2
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
Dupleks
Drukarka sieciowa
Skaner kolorowy
Ręczny podajnik papieru
Sortowanie elektroniczne

Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kopie odpowiednich dokumentów lub wydruków ze strony internetowej.

2) wniesienie we wskazane miejsce, zainstalowanie, podłączenie i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego,

3) dostarczenie w ramach wynagrodzenia za urządzenie materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pierwszego uruchomienia,

4) dostarczenie wraz z Urządzeniem w szczególności:  - instrukcji obsługi (sporządzoną w języku polskim, jeżeli dokument będzie sporządzony w innym języku niż polski, należy do tego dokumentu dołączyć tłumaczenie); -  kart gwarancyjnych.

5) Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

6) Obsługę serwisową w/w urządzenia w okresie gwarancji obejmującą:

a) Dostawę i wymianę części zużywających się w okresach gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta.

b)  Wykonywanie w okresach gwarancji dostaw i wymian materiałów eksploatacyjnych (np. bęben, developer) z częstotliwością zalecaną przez producenta (Nie dotyczy tonerów).

c) Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych z częstotliwością zalecaną przez producenta.

Dostarczane materiały eksploatacyjne i części zużywające się muszą być produktami oryginalnymi,  fabrycznie nowymi, nie przeterminowanymi, nie używanymi i nie pochodzącymi z odzysku.

7) Wykonawca dostarczy dodatkowo 1 komplet oryginalnych, fabrycznie nowych, nie używanych, nie przeterminowanych i nie pochodzących z odzysku tonerów (czarny i kolory), zgodnych z urządzeniem wielofunkcyjnym.

8) Udzielenie gwarancji i rękojmi:  Minimum 36 miesięcy (zgodnie ze wzorem umowy).

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr  3 do ogłoszenia o zamówieniu.
 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą foldery (prospekty) lub  inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanego urządzenia.
 3. Wykonawca  winien:

1) posiadać aktualny certyfikat producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP upoważniający do prowadzenia handlu i świadczenia usług serwisowych oferowanych urządzeń

2) złożyć oświadczenie, że posiada odpowiedni potencjał, wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania serwisu oferowanych urządzeń.

 1. Zaoferowana cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Termin wykonania zamówienia:

W terminie 10 dni od daty zawarcia umowy  (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia kopiarek oraz przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena=100%

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 2. Foldery (prospekty) lub inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanego urządzenia.
 3. Poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego certyfikatu producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP upoważniający do prowadzenia handlu i świadczenia usług serwisowych oferowanego urządzenia,
 4. Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów lub wydruków ze strony internetowej potwierdzających iż oferowany sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiada oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełnia kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia.

Oferty należy składać do dnia 02.10.2014r. do godz. 11.00.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową w okresie gwarancji”.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

VI. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich drogą elektroniczną lub telefoniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

VII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Piotr Siejk, tel. (29) 679-54-65,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert) oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Nr1 - Formularz Oferty (DOC, PDF)

Nr2 - Oświadczenie (DOC, PDF)

Nr3 - Wzór Umowy (DOC, PDF)

Nr4 - Ogłoszenie

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-09-24)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-09-24 13:01:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-09-24 13:10:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki