Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

 

  BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

  pomocy społecznej w  2015 roku oraz zaprasza do składania ofert.        

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadań.

 

I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania:

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

Wysokość środków

Zadania z obszaru pomocy społecznej,

w tym:  świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów

Mazowiecka

 

265.000

1. W kategorii środowisk A;

-pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i prowadzeniu gospodarstwa domowego ,osobom starszym , chorym i niepełnosprawnym,

-zapewnienie podstawowej opieki higienicznej ,oraz  zleconej przez lekarza pielęgnacji,

-zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w kategorii środowisk A świadczone będą  w wymiarze godzinowym.

 

 

2.W kategorii środowisk B;

-zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania, celem utrzymania lub polepszenia  poziomu samodzielnego funkcjonowania, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Usługi opiekuńcze w kategorii środowisk B świadczone będą w  wymiarze miesięcznym.

 

 

                       

II Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118).
 2. Całkowity koszt realizacji zadania w 2015  roku wynosi  265.000

 

                  III. Termin realizacji zadania

 

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2015  roku do 31 grudnia 2015 roku.

 

              IV. Warunki realizacji zadania.

 

 1. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

- kadrę:

- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;

- przeszkolonych wolontariuszy.

- bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia): umożliwiającą realizację zadania, w przypadku zadań realizowanych w pomieszczeniach,

- dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizacje zadań o podobnym charakterze (np. recenzje, fotografie, foldery) o ile takie zadania były przez podmiot realizowane.

Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o ww. kryteria.

 

 1. Podmiot realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

     

 

 

 

                              V. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego  zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta wwwostrowmaz.pl
 2. Oferty  można składać:

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05  listopada 2014 roku do godz. 16.  (decyduje data wpływu do kancelarii).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10   listopada 2014 roku.+

 

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Pouczenie:

-Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

-Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

-Oferty nie  podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

 

 1. Przed złożeniem oferty Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej może udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych, nr telefonu 29 74- 532-41, pok. Nr 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 .00 – 16.00.

 

                         VI. Wymagana dokumentacja

 

 Dokumenty podstawowe:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz z załączonym odpisem z rejestru KRS wraz ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym  dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu
   i umocowanie osób go reprezentujących.

Pouczenie:

 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
 5. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
 6. Ofertę muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 7. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 8. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują  pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym  imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 9. Nie wykonanie pouczeń 1-8 może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

Załączniki składane w przypadku, gdy projekt tego wymaga.

 1. Dokumenty poświadczające prawo zajmowania lokalu, (lokali) w którym,  (w których) realizowany ma być program np.: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu lub przyrzeczenie  użyczenia lokalu.

 

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki , w tym  rekomendacje i opinie o ofercie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

Złożenie oferty  bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych
i podpisanych dokumentów spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

 

       VII Termin i tryb wyboru oferty.

 1. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118.) Programu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014  przyjęto uchwałą Nr XLVIII/232/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18. XII. 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 , oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.
 3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendację co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka, który dokona rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej ( w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 oraz na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl Urzędu Miasta do dnia  14.11.2014 r).
 5. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.
 6. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 1. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

        VIII Kryteria wyboru ofert

 1. Kryteria formalne
  1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2014 roku poz. 1118)
  2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V ogłoszenia;
  3. ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI ogłoszenia.

 

 1. Kryteria merytoryczne
 1. ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu ;
 2. ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Miasta;
 3. ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu tj. czy:

a/ planowane  zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;

b/ kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do  harmonogramu (zakresu rzeczowego zadania)

c/ zadeklarowany został udział finansowanych środków własnych;

d/ osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;

e/ podmiot dysponuje odpowiednim  zapleczem lokalowym;

f/ przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania.

 1. pozytywna ocena wiarygodności  finansowej podmiotu, która została dokonana na podstawie złożonych dokumentów i wcześniejszej współpracy  w podobnym zakresie zadań, w tym realizacji zleconych dotychczas zadań /z uwzględnieniem  rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/.

 

      IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  o zrealizowanych przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

 1. Koszt realizacji zadania w 2013 roku wyniósł  242 453 zł.
 2. Koszt realizacji zadania usług opiekuńczych od I do VIII 2014 r. roku wyniósł  176 764 zł.            
 3. Usługi świadczone były dla 61 osób w kategorii środowisk A i dla 13 osób w kategorii środowisk B.

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                       /-/ Władysław Krzyżanowski

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-16)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-10-16 08:05:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-10-16 08:08:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki