Zapytanie ofertowe nr 3/2014

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór  wykonawcy remontu sali lekcyjnej i pokoju nauczycielskiego w  Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie realizowane jest zgodnie zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Gimnazjum Publicznego nr 3

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 40 oraz pokoju nauczycielskiego w  Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4  w Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (zał. nr 2).

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Materiały zakupuje i dostarcza Wykonawca, materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  od 03.11.2014r. do 01.12.2014r.

Osoba upoważniona do kontaktu: Dyrektor Maria Lewicka  tel. 29 745-24-47

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta (29 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl)

Kryterium oceny oferty:  Cena – 100%

Zaoferowana przez wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Opis przygotowania oferty.

Oferty wg załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem: „Remont sali lekcyjnej i pokoju nauczycielskiego w  Gimnazjum Publicznym nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub listownie do 28 października 2014 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2014 r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia

Załaczniki Nr 1-3 do pobrania (DOC, PDF)

Wytworzył:
Maria Lewicka
(2014-10-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-10-21 15:29:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-10-21 15:37:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki