Zawiadamiam, że LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. / środa / o godz. 1300 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Szczegółowa informacja o realizacji inwestycji.
 6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.
 7. Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto.
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie miedzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Pustej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Spacerowej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ostrów Mazowiecka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Zwycięstwa 2.
 19. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 22. Zakończenie obrad.

 

Protokół z LVIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Załaczniki:

ad 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

ad 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023.

ad 11. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ad 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 13. Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 4891 o powierzchni 0,0586 ha.

ad 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

ad 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Pustej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Spacerowej położonej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ostrów Mazowiecka.

ad 18. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Zwycięstwa 2.

 

Wytworzył:
(2014-10-23)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-10-23 10:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-10-23 12:44:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki