Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka 4 klimatyzatorów firmy Inventor Seria ALFA Model: A2MVI-09/A2MVO-09, A2MVI-12/A2MVO-12., A2MVI-18/A2MVO-18 – 2 szt.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowych  4 klimatyzatorów firmy Inventor Seria ALFA Model: A2MVI-09/A2MVO-09 – 1 szt., A2MVI-12/A2MVO-12 – 1 szt., A2MVI-18/A2MVO-18 – 2 szt.
 2. Dodatkowe wymagania:
 1. urządzenia inventorowe mają mieć klasę energetyczną  minimum A+;
 2. pilot bezprzewodowy (wraz ze skróconą instrukcją obsługi w języku polskim);
 3. panel klimatyzatora oraz pilot mają mieć wyświetlacz temperatury;
 4. rok produkcji – 2014r.;
 5. kolor obudowy urządzeń – biały;
 6. na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 3 lat rękojmi licząc od daty odbioru dostawy;
 7. urządzenia muszą posiadać 5 letnią gwarancję producenta;
 1. Wykonawca dołączy do oferty foldery (prospekty) lub inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanych urządzeń.
 2. Wykonawca wniesie przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego
 3. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do czterech dni.
 5. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do formularza należy dołączyć:

1) Foldery (prospekty) lub  inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanych urządzeń,

2) Aktualny certyfikat autoryzacyjny na w/w urządzenia od producenta urządzeń klimatyzacyjnych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 klimatyzatorów”.

Oferty należy składać do dnia 30.10.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Beata Rewkowska - tel (29) 679-54-65,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33,e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr1: FormularzOferty (DOC, PDF)

Zał. Nr2: Wzór Umowy (DOC, PDF)

Zał. Nr3: Charakterystyka Urządzeń (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-23)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-10-23 12:30:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-10-24 15:13:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki