Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i wykonanie sieci telefonicznej i światłowodowej w Budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka”.

I. Opis i  zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie instalacji strukturalnej sieci telefonicznej z zastosowaniem okablowania YTKSY minimum 25 parowego o specyfikacji opisanej w załączniku nr 2 z Pośrednich  punktów Dystrybucyjnych (PPD) 1,2,3,4,5,6,7,  do pomieszczenia punktu zbiorczego mieszczącego się na poziomie piwnicy Urzędu Miasta. Zakończenie Wykonanej sieci telefonicznej w punkcie PPD panelem krosownicy typu rack max 1U – RJ11, a w punkcie Zbiorczym panelem typu KRONE.
 2. Wykonanie instalacji strukturalnej sieci światłowodowej z zastosowaniem światłowodu z minimum 4 włókien o specyfikacji opisanej w załączniku nr 2 z Pośrednich punktów Dystrybucyjnych (PPD) 1,2,3,4,5,6,7 do pomieszczenia punktu zbiorczego mieszczącego się na poziomie piwnicy Urzędu Miasta.  Zakończenie wykonanej sieci światłowodowej po obydwu stronach panelem krosownicy światłowodowej typu rack max 1U.
 3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze schematem logicznym sieci oraz opisem połączeń. Wykonana koncepcja przebiegu sieci teleinformatycznej musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
 4. Wykonanie i przedstawienie pomiarów sieci światłowodowej w szczególności:

Propagation delay- czas opóźnienia propagacji

Delay Skew - rozrzut opóźnienia

Resistance– rezystancja

Insertion Loss– tłumienie

Return Loss- tłumienność odbicia

NVP- współczynnik nominalnej prędkości propagacji sygnału

 1. Udzielenie gwarancji na okres min. 5 lat na wykonaną instalację światłowodową i telefoniczną, oraz  na okres min. 15 lat na okablowanie strukturalne.
 2. Zrealizowanie przedmiotu w terminie: W ciągu 14 dni od daty zwarcia umowy.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia:

Należy wykazać się wykonaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu prac z  zakresu instalacji sieci światłowodowych na kwotę min. 20.000 zł każda.

 1. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 2. W zaoferowanej cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w szczególności koszty dojazdów, zakupu niezbędnych materiałów i dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego).

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do formularza należy dołączyć:

1) Foldery (prospekty) lub  inne podobne dokumenty zawierające nazwę i specyfikację techniczną (opis) oferowanych urządzeń.

2) Wykaz wykonanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 4).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Dostawa, montaż oraz wykonanie sieci telefonicznej i światłowodowej w Budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 30.10.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2014r. o godz. 11.15, w pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Beata Rewkowska - tel (29) 679-54-65,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33,e-mail:zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr1: FormularzOferty (DOC, PDF)

Zał. Nr2: Specyfikacje (DOC, PDF)

Zał. Nr3: Wzór Umowy (DOC, PDF)

Zał. Nr4: Wykaz usług (DOC, PDF)

Zał. Nr5: Mapy

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-23)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-10-23 12:47:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-10-24 15:13:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki