Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usunięcie 35 drzew oraz 12 m2 żywopłotu z pasów drogowych ulic i działek będących własnością Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Wycinka 35 drzew i 12 m2 żywopłotu znajdujących się w pasach drogowych ulic:

a. działka nr 1721/2, pas drogowy ul. Okrzei – 2 klony pospolite o obwodach pni 94 cm, 132 cm

b. działka nr 1728/1, pas drogowy ul. Jagiellońskiej róg Partyzantów – 2 jesiony wyniosłe o obwodach pni 93 cm, 66 cm

c. działka nr 1480/2,  pas drogowy ul. Lubiejewskiej – 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 93 cm

d. działka nr 1040/1, pas drogowy ul. Różańskiej – 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 94 cm

e. działka nr 2018/1, pas drogowy ul. Ogrodowej –  1 klon jesionolistny o obwodzie pnia 325 cm

f. działka nr 1683, pas drogowy ul. 11 Listopada– 1 lipa drobnolistna  o obwodzie pnia 136 cm

g. działka nr 904/25, pas drogowy ul. Sikorskiego – 1 wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 202 cm

h. działka nr 3900, pas drogowy ul. Wileńskiej – 5 wiązów pospolitych o obwodzie pnia 144 cm, 112 cm, 172 cm, 149 cm, 206 cm, 2 lipy drobnolistne o obwodach pni 149 cm, 198 cm

i. działka nr 4105, pas drogowy ul. Sportowej – 5 jarząbów pospolitych o obwodach pni 71 cm, 28 cm, 91 cm, 64 cm, 40 cm

j. działka nr 4153/2, pas drogowy ul. Kolarskiej – 1 modrzew europejski o obwodzie pnia 52 cm

k. działka nr 2333, pas drogowy ul. Popiełuszki (przy Ogródku Jordanowskim) - 2 lipy drobnolistne o obwodach pni 185 cm, 220 cm

l. działka nr 2333, pas drogowy ul. Różańskiej/ul. Popiełuszki (przy gramie wjazdowej) – 3 klony pospolite o obwodach pni 147 cm, 168 cm, 172 cm

ł. działka nr 4907/8, pas drogowy ul. Kościuszki – 1 klon pospolity o obwodzie pnia 213 cm, 12 m² żywopłotu

m. działka nr 789, pas drogowy ul. Bema – 1 modrzew europejski o obwodzie pnia 48 cm

n. działka nr 4104, pas drogowy ul. Lipowej – 1 klon jesionolistny o obwodzie pnia 226 cm

o. działka nr 1835, pas drogowy ul. M. C. Skłodowskiej – 2  klony jesionolistne o obwodach oni – 173 cm 104 cm

p. działka nr 3103/15, Park na Stawem – 2 topole osiki o obwodach pni 293 cm, 197 cm

r. działka nr  pas drogowy ul. Dzikiej – sosna pospolita o obwodzie pnia 75 cm

2. Zakres wymaganych prac:

a. wycinka drzew do poziomu ziemi, zgodnie z zaznaczoną lokalizacją.

b. oczyszczenie terenu po wycince z liści, gałęzi, resztek pni.

3. Zamawiający sprzeda Wykonawcy pozyskane z wycinki drewno w cenie 47,01 zł brutto za m3 drewna (zgodnie z cennikiem Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka). Liczba metrów sześciennych pozyskanego przez Wykonawcę drzewa będzie oszacowana w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z oszacowania drewna zostanie spisany protokół. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania.

4. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2014 roku.

5. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

  1. oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na usunięcie drzew oraz żywopłotu z pasów drogowych ulic i działek będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 31.10.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

  1. Formularz oferty (DOC, PDF)
  2. Oświadczenie (DOC, PDF)
Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-24)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-10-24 15:01:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-10-24 15:06:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki