Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na naprawę i montaż ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2014/2015 wraz z wykonaniem 6 sztuk nowych dekoracji, utrzymaniem ciągłości oświetlenia, zdjęciem oraz przechowaniem oświetlenia przez okres 10 miesięcy.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy (84 szt.) i montażu (łączna ilość - 108 szt.) ozdobnego oświetlenia ulicznego na okres świąteczno – noworoczny 2014/2015 na ulicach miasta oraz przed budynkiem Ratusza Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66.
 2. Zakres zamówienia obejmuje także:
  1. wykonanie 6 sztuk nowych dekoracji w kształcie istniejących dekoracji – gwiazdek, umieszczanych na słupach energetycznych w technologii węża LED – kolor: żółto-biały,
  2. utrzymanie ciągłości oświetlenia w miesiącach od dnia 10.12.2014r. – 15.02.2015r. oraz zdjęcie dekoracji
  3. przechowanie ozdobnego oświetlenia przez okres 10 miesięcy.
 3. Terminy wykonania zamówienia:
  1. naprawa oświetlenia i wykonanie 6 szt. nowych dekoracji - do dnia 30.11.2014r.,
  2. montaż oświetlenia - w dniach od 06.12.2014 do 10.12.2014r.,
  3. utrzymanie ciągłości świecenia – od 10.12.2014r. do dnia demontażu: 15.02.2015r.,
  4. zdjęcie oświetlenia (w dniach od 01.02.2015 do 15.02.2015r.)
 4. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Część wynagrodzenia w wysokości 70% zaoferowanej kwoty, zostanie wypłacona wybranemu Wykonawcy po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w  sekcji I ust. 1 i 2a. Pozostała część  wynagrodzenia zostanie wypłacona po bezusterkowym wykonaniu prac, o których mowa w sekcji I ust. 2b.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

1) Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień oraz zaplecza technicznego do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na konserwację zewnętrznych dekoracji świątecznych”.

Oferty należy składać do dnia 06.11.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, kom. 501-705-444
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr1 Formularz Oferty (DOC, PDF)

Zał. Nr2 Oświadczenie (DOC, PDF)

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-30)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-10-30 10:59:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-10-30 11:04:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki