Zapytanie ofertowe 2/2014

Dotyczy: Dostawy i montażu kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Widnichowskiej 4.

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Widnichowska 4,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasad: konkurencyjności, przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej  konkurencji oraz równego traktowania. Zamówienie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Widnichowskiej 4.

Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty wg Załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem „Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Widnichowska 4.”

UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonywania zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2014r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać  osobiście lub listownie do 14 listopada 2014 r. do godz.11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66. (pokój nr 1).

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2014 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66 (w pokoju nr103).

Kontakt z Zamawiającym:

Wszelkie informacje na temat zamówienia można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 29 745-34-56 w godzinach od 8.00 do 15.00 - Osoba upoważniona do kontaktu: Pani Teresa Wilczyńska – Dyrektor Szkoły

Kontakty w sprawach proceduralnych: Michał Kazimierski – sam. ref. ds. zamówień w Urzędzie Miasta ( 29 679-54-33, email: zzp@ostrowmaz.pl )

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki Nr1-3: (DOC, PDF)

Wytworzył:
Teresa Wilczyńska
(2014-11-05)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-11-05 13:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-11-05 13:40:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki